Absolvent odboru kuchár je kvalifikovaný zamestnanec, schopný samostatne pracovať v oblasti spoločného stravovania ako pracovník v reštauráciách, hoteloch, v ostatných zariadeniach spoločného stravovania a ako živnostník. Absolvent ovláda práce spojené so stolovaním, pozná suroviny a technológiu ich výroby.

Absolvent odboru čašník je kvalifikovaný zamestnanec, schopný samostatne pracovať v oblasti spoločného stravovania ako pracovník v reštauráciách, hoteloch, v ostatných zariadeniach spoločného stravovania a ako živnostník. Absolvent ovláda práce spojené so stolovaním, profesionálnym prístupom k zákazníkovi a zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Nadstavbové štúdium je určené hlavne tým, ktorí už majú ukončené stredoškolské vzdelanie napr. stredné odborné učilište, strednú odbornú školu. Umožňuje umocnenie nadobudnutých vedomostí popri zamestnaní alebo pripravuje absolventa na založenie vlastného súkromného podniku v podmienkach voľného trhu v oblasti služieb.

Pre žiakov, ktorí už majú maturitu alebo iný výučný list (títo žiaci študujú len odborné predmety) trvá štúdium 1 rok. Pre žiakov, ktorí už daný odbor začali študovať v dennej forme ale štúdium neukončili, určí dĺžku štúdia riaditeľ školy podľa ich zaradenia do príslušného ročníka UO.