4-ročné študijné odbory

CHARAKTERISTIKA ŠTUDIJNÉHO ODBORU

4 ročné štúdium: Kuchár

6445 K kuchár

4-ročné štúdium s maturitou a výučným listom určené pre absolventov základnej školy.

Tento odbor je určený pre zdravotne spôsobilých uchádzačov, ktorý úspešne ukončili 9. ročník základnej školy. Štúdium zahŕňa 4 roky intenzívnej prípravy a štúdia v obore kuchár. Štúdium je ukončené záverečnou skúškou a maturitou. Absolvent tak dosiahne úplné stredné odborné vzdelanie s výučným listom podľa ISCED 3 A.
Absolvent učebného odboru 6445 K kuchár je kvalifikovaný zamestnanec, schopný samostatne pracovať v oblasti spoločného stravovania ako pracovník v reštauráciách, hoteloch, v ostatných zariadeniach spoločného stravovania a ako živnostník. Absolvent po 4. roku štúdia ovláda práce spojené so stolovaním, pozná suroviny, nápoje a technológiu ich výroby, zásady uplatňovania gastronomických pravidiel, základné receptúry a technologické postupy bežných jedál, ovláda zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, kultivované a spoločenské správanie, vie odborne komunikovať so zákazníkom. Absolvent po 3 rokoch prípravy podľa platnej klasifikácie zamestnaní môže vykonávať funkciu kuchára - kuchárky v reštauráciách, hoteloch a ostatných zariadeniach spoločného stravovania. Absolvent je kvalifikovaný a spĺňa podmienky na výkon práce v oblasti spoločného stravovania.

4 ročné štúdium: Čašník

6444 K čašník, servírka

4-ročné štúdium s maturitou a výučným listom určené pre absolventov základnej školy.

Tento odbor je určený pre zdravotne spôsobilých uchádzačov, ktorý úspešne ukončili 9. ročník základnej školy. Štúdium zahŕňa 4 roky intenzívnej prípravy a štúdia v obore čašník/servírka. Štúdium je ukončené záverečnou skúškou a maturitou. Absolvent tak dosiahne úplné stredné odborné vzdelanie s výučným listom podľa ISCED 3 A.
Absolvent učebného odboru 6444 K čašník, servírka je kvalifikovaný zamestnanec, schopný samostatne pracovať v oblasti spoločného stravovania ako pracovník v reštauráciách, hoteloch, v ostatných zariadeniach spoločného stravovania a ako živnostník. Absolvent po 4. roku štúdia ovláda práce spojené so stolovaním, pozná suroviny, nápoje a technológiu ich výroby, zásady uplatňovania gastronomických pravidiel, základné receptúry a technologické postupy bežných jedál, ovláda zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, kultivované a spoločenské správanie, vie odborne komunikovať so zákazníkom. Absolvent po 3 rokoch prípravy podľa platnej klasifikácie zamestnaní môže vykonávať funkciu kuchára - kuchárky v reštauráciách, hoteloch a ostatných zariadeniach spoločného stravovania. Absolvent je kvalifikovaný a spĺňa podmienky na výkon práce v oblasti spoločného stravovania.

Informácie na stiahnutie