Maturita 2017

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Organizáciu MS upravuje zákon c?. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Vyhláška c?. 318/2008 Z. z. o ukonc?ovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov. Vyhláška c?. 319/2008 Z. z. o uznávaní náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka v znení neskorších predpisov bola od 1. marca 2014 zrušená.

 

Maturitná skúška sa v Slovenskej republike skladá z internej a externej časti. Internú časť maturitnej skúšky tvoria písomná forma a ústna forma. Z vybraných predmetov štát overuje úroveň vedomostí maturantov testami externej časti MS, ktorú organizačne zabezpečuje Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania. V stredných odborných školách sa maturuje aj z teoretickej a praktickej časti odbornej zložky.

 

Katalóg cieľových požiadaviek na vedomosti a zručnosti maturantov z jednotlivých predmetov maturitnej skúšky je zverejnený na stránke Štátneho pedagogického ústavu.

 

DÔLEŽITÉ TERMÍNY

 • september 2016
  • najneskorší termín, dokedy si musia maturanti zvoliť predmety, z ktorých chcú maturovať a nahlásiť úroveň náročnosti spolu so špeciálnymi potrebami.
 • október 2016
  • najneskorší termín, dokedy môže žiak písomne oznámiť triednemu učiteľovi zmenu predmetov, ich úrovne alebo špeciálnych potrieb.

 

 • Riadny termín MS
  • Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v dňoch:
 • marec 2017 (utorok) – v predmete slovenský jazyk a literatúra
 • marec 2017 (streda) – v predmetoch anglický jazyk, nemecký jazyk
 • Termíny internej časti maturitnej skúšky okrem písomnej formy jednotlivým stredným školám určia príslušné OŠ OÚ v ich územnej pôsobnosti v čase od mája 2017 do 9. júna 2017

 

 • Náhradný termín MS
  • Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v dňoch – 7. apríla 2017.

 

 • Opravný termín MS
  • Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termíne – 8. septembra 2017. Dni konania opravného termínu pre jednotlivé predmety stanoví NÚCEM na základe počtu prihlásených žiakov.

 

 • marec 2017
  • najneskorší termín, dokedy musí riaditeľ strednej školy na návrh predmetovej komisie schváliť maturitné zadania jednotlivých predmetov ústnej formy internej časti maturitných skúšok, ktorých súčasťou je aj zoznam povolených učebných pomôcok.
 • – 5. máj 2017
  • PČOZ MS
 • máj 2017 (streda)
  • koncoročná klasifikačná poradapre maturitné triedy IV. M a II.S
 • máj 2017 (piatok)
  • posledné zvonenie, dátum vydania koncoročného vysvedčenia pre triedy IV. M a II. S
 • – 26. máj 2017
  • akademický týždeň – príprava žiakov na maturitnú skúšku
 • máj – 2. jún 2017
  • ÚFIČ MS
 • jún 2017 (piatok)
  • slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení

 

PÍSOMNÁ FORMA INTERNEJ ČASTI (PFIČ MS 2017)

Má podobu slohovej práce, ktorú žiaci píšu na vybranú tému (v prípade vyučovacích jazykov) alebo na vopred určenú tému (v prípade cudzích jazykov). Témy sú zadávané centrálne.

 

 • Slovenský jazyk a literatúra – 150 minút (jedna téma zo štyroch ponúkaných)
 • Cudzí jazyk – 60 minútový sloh (160 – 180 slov je nutných)

 

EXTERNÁ ČASŤ MS (EČ MS 2017)

Jednotné, štátom zadané testy, ktoré píšu všetci maturanti v rovnaký čas. V prípade cudzích jazykov zodpovedajú obsahom a úrovňou náročnosti úrovni B2 alebo úrovni B1 Spoločného európskeho referenčného rámca Rady Európy.

 

 • Slovenský jazyk a literatúra – 90 minútový test (40 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou)

 

 • Anglický jazyk – 120 minútový test (úroveň B2; 46 úloh s výberom odpovede, 34 úloh s krátkou odpoveďou) alebo 100 minútový test (úroveň B1; 36 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou). Skúška má tri časti – čítanie s porozumením, gramatika a lexika a počúvanie s porozumením.

 

 • Nemecký jazyk – 120 minútový test (úroveň B2; 46 úloh s výberom odpovede, 34 úloh s krátkou odpoveďou) alebo 100 minútový test (úroveň B1; 36 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou). Skúška má tri časti – čítanie s porozumením, gramatika a lexika a počúvanie s porozumením.

 

ÚSTNA FORMA INTERNEJ ČASTI (ÚFIČ MS 2017)

Tvorí ju ústna odpoveď žiaka pred predmetovou maturitnou komisiou, pričom si žiak žrebuje jedno zo schválených maturitných zadaní, v predmete teoretická časť odbornej zložky maturitnej skúšky si žiak žrebuje jednu zo schválených tém. Ústna odpoveď je verejná. 

 • Slovenský jazyk a literatúra –  20 min. príprava, 20 min. odpoveď
 • Cudzí jazyk – 20 min. príprava, 20 min. odpoveď
 • Teoretická časť odbornej zložky maturitnej skúšky – 30 min. príprava, 30 min. odpoveď.

 

 

PRAKTICKÁ MATURITA  (PČOZ MS 2017)

Je súčasťou maturitnej skúšky na stredných odborných školách. V jednom dni najviac 8 hodín. V odboroch, kde to charakter skúšky vyžaduje, môže trvať až štyri týždne.

Môže sa vykonať jednou z nasledovných foriem:

 • praktická realizácia a predvedenie komplexnej úlohy
 • obhajoba vlastného projektu
 • realizácia a obhajoba experimentu
 • obhajoba úspešných súťažných prác
 • predvedenie umeleckého výkonu

 

HODNOTENIE MATURITNEJ SKÚŠKY

Žiak úspešne zložil maturitu, ak úspešne zvládol skúšku zo všetkých predmetov maturitnej skúšky. Ak žiak neuspel z dobrovoľného predmetu, nemá to vplyv na úspešné vykonanie maturitnej skúšky a výsledok sa ani neuvádza na maturitnom vysvedčení.

 Kedy zmaturujete?

Žiak úspešne vykoná maturitnú skúšku z predmetu (z predmetov SJL, ANJ, NEJ), ktorý má externú časť maturitnej skúšky a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky, ak jeho hodnotenie z ústnej formy internej časti maturitnej skúšky:

 1. a) nie je horšie ako stupeň prospechu 3 – dobrý a v písomnej forme internej časti maturitnej skúšky získa viac ako 25% z celkového počtu bodov alebo v externej časti získa viac ako 33% z celkového počtu bodov, alebo
 2. b) je stupeň prospechu 4 – dostatočný a v písomnej forme internej časti maturitnej skúšky získa viac ako 25% z celkového počtu bodov a súčasne v externej časti získa viac ako 33% z celkového počtu bodov.

 

Žiak úspešne vykoná maturitnú skúšku z predmetu, ktorý nemá externú časť maturitnej skúšky a nemá písomnú formu internej časti maturitnej skúšky, ak jeho hodnotenie z ústnej formy internej časti nebude horšie ako 4 – dostatočný.

 

Ak nie ste spokojní s hodnotením maturity

Žiak, zákonný zástupca žiaka alebo ním poverená osoba, alebo osoba, ktorej je maloleté dieťa zverené do náhradnej osobnej starostlivosti, pestún alebo zástupca zariadenia, v ktorom je maloleté dieťa umiestnené na základe rozhodnutia súdu v zariadení ústavnej starostlivosti (ďalej len „žiadateľ“), môže požiadať riaditeľa školy o nahliadnutie do svojej písomnej práce a porovnať jej hodnotenie s kľúčom správnych odpovedí a pravidlami hodnotenia práce do 5 dní odo dňa, keď sa dozvedel o jej výsledku. Žiadateľ môže podať písomné námietky voči hodnoteniu maturitnej skúšky prostredníctvom riaditeľa školy:

 1. písomnej formy internej časti maturitnej skúšky do 8 dní odo dňa, keď sa dozvedel o jej výsledku, Štátnej školskej inšpekcii
 2. ústnej formy internej časti maturitnej skúšky alebo praktickej časti odbornej zložky do 8 dní od jej vykonania, Štátnej školskej inšpekcii
 3. teoretickej časti odbornej zložky alebo praktickej časti odbornej zložky na stredných zdravotníckych školách do ôsmich dní od jej vykonania, Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky

 

Ak je opodstatnená námietka žiadateľa voči hodnoteniu maturitnej skúšky:

 1. písomnej formy internej časti maturitnej skúšky, môže Štátna školská inšpekcia uložiť záväzný pokyn na odstránenie zistených nedostatkov
 2. ústnej formy internej časti maturitnej skúšky alebo praktickej časti odbornej zložky, môže Štátna školská inšpekcia nariadiť komisionálne preskúšanie pri zistení nedostatkov pri klasifikácii
 3. teoretickej časti odbornej zložky alebo praktickej časti odbornej zložky na stredných zdravotníckych školách, môže Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky uložiť záväzný pokyn na odstránenie zistených nedostatkov alebo nariadiť komisionálne preskúšanie pri zistení nedostatkov pri klasifikácii

Preskúšanie sa koná pred predmetovou maturitnou komisiou v pôvodnom zložení.

 

NÁHRADNÁ MATURITNÁ SKÚŠKA

Náhradná maturitná skúška (MS) je určená pre žiaka, ktorý:

 • úspešne ukončil posledný ročník štúdia najneskôr k 15. septembru
 • sa pre vážne, najmä zdravotné dôvody, nezúčastnil na maturitnej skúške. Tento žiak je povinný ospravedlniť sa riaditeľovi školy spravidla do troch dní od termínu konania skúšky, pričom súčasne predloží aj žiadosť o konanie skúšky v náhradnom termíne

Náhradná MS z externej časti MS a písomnej formy internej časti MS sa koná v apríli až máji príslušného školského roka alebo v riadnom skúšobnom období nasledujúceho školského roka.  Deň konania náhradného termínu určí ministerstvo. Náhradná MS v prípade ústnej formy internej časti MS sa koná v septembri alebo vo februári nasledujúceho školského roka.

 

OPAKOVANIE MATURITNEJ SKÚŠKY

Opravnú maturitnú skúšku (MS) môže konať žiak gymnázia alebo strednej odbornej školy, ktorý na maturitnej skúške neuspel z niektorých, najviac však z dvoch predmetov (vrátane praktickej časti a teoretickej časti odbornej zložky skúšky). Maturitná komisia môže žiakovi povoliť konať opravnú skúšku z týchto predmetov alebo časti skúšky z týchto predmetov.

 

Ak žiak na opravnej skúške z niektorých predmetov neúspešne vykonal maturitnú skúšku alebo bol na opravnej skúške klasifikovaný stupňom 5 – nedostatočný, školská maturitná komisia môže povoliť žiakovi konať druhú opravnú skúšku z týchto predmetov.

 

Žiakovi strednej školy, ktorý neúspešne vykonal maturitnú skúšku z viac ako dvoch predmetov alebo neúspešne vykonal maturitnú skúšku na niektorej opravnej skúške, môže školská maturitná komisia povoliť opakovať celú maturitnú skúšku.

Opravnú skúšku môže žiak konať na vlastnú žiadosť najneskôr do troch rokov od ukončenia posledného ročníka strednej školy. V prípade, že tak neurobí, nebude mať ukončené stredoškolské vzdelanie a najvyšším dosiahnutým stupňom vzdelania bude u neho základné vzdelanie.

 

Opravnú skúšku ústnej formy internej časti MS okrem jej písomnej formy žiak koná na strednej škole, na ktorej maturoval. Ak žiak koná opravnú MS z predmetu, ktorý má externú aj internú časť, a koná ju zo všetkých častí, potom ústnu formu internej časti MS môže konať v riadnom termíne.

Na opravnú skúšku EČ a PFIČ MS sa žiak prihlási riaditeľovi školy do 30. júna, ak sa opravná skúška koná v septembri nasledujúceho školského roka, alebo do 30. septembra nasledujúceho školského roka, ak sa opravná skúška koná v riadnom termíne nasledujúceho školského roka.

Riaditeľ školy na základe žiadosti žiaka, ktorej predchádza súhlas školskej maturitnej komisie povoliť konať opravnú skúšku z EČ a PFIČ MS, prihlási tohto žiaka na EČ a/alebo PFIČ MS na príslušný Odbor školstva obvodného úradu v sídle kraja. Miesto konania určí žiakovi do 30 dní pred konaním maturitnej skúšky.

Opravný termín MS v prípade ústnej formy internej časti  MS okrem jej písomnej formy sa koná v septembri alebo vo februári nasledujúceho školského roka.

V prípade, že je žiak na opravnej skúške neúspešný alebo klasifikovaný stupňom 5 (nedostatočný) z niektorých predmetov, môže mu byť povolená druhá opravná skúška. Tu však musí žiak na vlastnú žiadosť vykonať najneskôr do troch rokov od ukončenia posledného ročníka príslušnej strednej školy.

 

Maturita z dobrovoľného predmetu

Žiak môže dobrovoľne konať maturitnú skúšku aj z ďalšieho predmetu alebo najviac dvoch predmetov, ktoré si zvolí.  Môže si vybrať, či absolvuje celú maturitnú skúšku alebo len jej časť (externú alebo internú). Výber dobrovoľného predmetu oznámi žiak písomne do 30. septembra triednemu učiteľovi.

Ak žiak neuspel na maturitnej skúške z dobrovoľného predmetu, táto skutočnosť nemá vplyv na úspešné vykonanie maturitnej skúšky a na vysvedčení o maturitnej skúške sa neuvádza.

 

Novinky pre maturantov:

Novinky pre maturantov: