O našej škole

Súkromná stredná odborná škola  bola zaradená do siete škôl a školských zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania Slovenskej republiky v máji 2004. Od založenia sídlila na Plickovej 9 v Bratislave–Rači. Od 1. 9. 2008  sa škola presťahovala na Bieloruskú 1, Bratislava II,  mestská časť? Podunajské Biskupice do novozrekonštruovaných priestorov v prístavbe základnej školy. Budova je dvojpodlažná k dispozícii sú triedy, odborná učebňa stolovania, cvičná kuchynka, moderne vybavená učebňa informatiky s internetom a nová interaktívna miestnosť s interaktívnou tabuľou. Škola pripravuje žiakov na povolania a odborné činnosti v oblasti spoločného stravovania, a to v učebných  a študijných  odboroch kuchár, čašník, servírka. Charakteristikou modernej školy je jej rýchly rozvoj. Tento sa na našej škole prejavil zavádzaním viacerých foriem štúdia a rozširovaním pôsobenia. V tomto školskom roku vytvoríme podmienky pre ?žiakov v učebných odboroch kuchár a čašník, servírka  o  ktorých je veľký záujem v podnikateľskej sfére.

Denná forma štúdia je určená pre žiakov končiacich deviatu triedu základnej školy . Sme presvedčení, že dobré uplatnenie absolventov, spokojnosť rodičov a žiakov sú ukazovateľom kvality a predpokladu záujmu o školu.

Dobré výsledky vo výchove a vzdelávaní  žiakov ovplyvňuje v najväčšej miere zohratý tím pedagogických pracovníkov, ktorí dokážu vnímať a chápať ?žiaka so svojimi osobitosťami, ale aj problémami, ktoré vždy riešime v kontakte s rodičmi. Neoddeliteľnou súčasťou vzdelávania je aj záujmové vzdelávanie prostredníctvom nepovinných predmetov a krúžkov zameraných na správny  životný štýl, informatiku, uplatnenie znalosti cudzích jazykov, kultúru a umenie.

Popri dennej forme štúdia si nachádza miesto aj  externé štúdium.

Je určené hlavne tým, ktorí  už? majú  ukončené stredoškolské vzdelanie napr. stredné odborné učilište, strednú odbornú školu.

Do tejto formy štúdia prijímame žiakov bez prijímacích pohovorov, štúdium trvá dva roky a žiaci sa môžu prihlasovať do konca mesiaca jún. Žiakom, ktorí chcú študovať popri zamestnaní externou formou chceme povedať,  že nová forma maturitnej skúšky nie je pre nich nedostupnou ani strašiakom. Pri dobrej vôli a chuti študovať hľadáme tú správnu cestu k získaniu vedomostí potrebných pre zvládnutie náročných skúšok.

Praktické vyučovanie sa uskutočňuje v zariadeniach, ktoré zodpovedajú najnovším trendom v spoločnom stravovaní Škola pritom spolupracuje s profesijnými zväzmi (Slovenský zväz kuchárov a cukrárov, Slovenská barmanská asociácia),  žiaci majú možnosť? absolvovať? barmanský kurz a zúčastňovať? sa na akciách a súťažiach týchto organizácií. Žiaci majú možnosť? zúčastniť? sa domácich a zahraničných exkurzií, lyžiarskeho a plaveckého kurzu. Škola poskytuje výučbu cudzích jazykov(ANJ, NEJ) v rámci teoretického vyučovania, ako aj v krúžkoch cudzích jazykov podľa  záujmu žiakov, čo vytvára dobré predpoklady pre účasť?na zahraničných odborných stážach vo vyšších ročníkoch a následne aj dobré  možnosti uplatnenia absolventov na trhu práce. Žiaci majú možnosť? stravovania v školskej jedálni.

Odborný výcvik