Občianske združenie GAS

Darujte nám 2% z vašich daní!

Občianske združenie GAS vzniklo pri SSOŠ v roku 2008. Prostredníctvom poskytnutých finančných prostriedkov môžeme aspoň čiastočne pomôcť našej škole pri jej zveľaďovaní.

Občianske združenie podporuje vytvorenie alternatívnych finančných a materiálnych zdrojov použitel'ných na rozvoj odborného rastu a skvalitnenia výuky a mimovyučovacích aktivít študentov Súkromnej strednej odbornej školy, Bieloruská 1, 821 06 Bratislava.

Za účelom dosiahnutia ciel’a Občianske združenie vykonáva činnosti v nasledovných oblastiach:

1. Modernizácia materiálno-technického zabezpečenia školy

     a) inovácia učebných pomocok, prístrojov, zariadení a didaktickej techniky,

     b) knižnično-informačné zabezpečenie vzdelávacieho procesu,

     c) nákup učebných pomocok,

     d) softvérové vybavenie výpočtovej techniky;

2. Medzinárodné kontakty školy

     a) organizačné a obsahové zabezpečenie medzinárodných kontaktov školy,

     b) poskytovanie príspevkov na pobyty žiakov v zahraničí- študijné stáže, štipendiá, exkurzie, súťaže, a pod.;

3. Finančná podpora a ocenenie žiakov školy

     a) vynikajúcim žiakom,

     b) žiakom, ktorí dosiahli vynikajúce umiestnenie v súťažiach a boli aktívni v podujatiach školy,

     c) sociálne slabším študentom;

4. Odborné, samovzdelávacie, kultúrne a športové aktivity študentov školy

     a) súťaže talentovanej mládeže - predmetové olympiády, SOČ a pod. ,

     b) kultúrne a umelecké súťaže,

     c) športové súťaže a aktivity;

5. Propagácia školy na verejnosti

     a) oslavy jubileí školy, vel1<onočné a vianočné akadémie,

     b) organizácia a príprava príležitostných gastronomických akcií,

     c) publikačná a edičná činnosť školy;

6. Zabezpečenie externej odbornej podpory rozvoja školy

     a) prednášková činnosť domácich a zahraničných odborníkov na škole,

     b) lektorské, poradenské a iné služby škole.