Prijímacie konanie

Súkromná stredná odborná škola – Gastroškola, Bieloruská 1, Bratislava

Kritériá pre prijímanie žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2017/2018

denná forma štúdia

do učebného odboru:

 • 6444 H čašník, servírka
 • 6445 H kuchár

do nadstavbového štúdia:

 • 6421 L spoločné stravovanie
 • 6403 L podnikanie v remeslách a službách

V zmysle § 62 až § 68 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov po prerokovaní so
zriaďovateľom školy, Radou školy a pedagogickou radou dňa 26.01.2017 vydáva riaditeľ školy nasledovné kritériá prijímacieho konania:

V školskom roku 2017/2018 otvárame podľa schváleného plánu výkonov tieto učebné odbory:

 • 6444 H čašník, servírka 15 žiakov
 • 6445 H kuchár 15 žiakov

Pre učebné odbory sa písomné prijímacie skúšky nebudú konať.
V prípade, že by záujem žiakov bol vyšší ako je možnosť prijatia, bude vykonaný výber na základe priemerného dosiahnutého prospechu v prvom
polroku deviateho ročníka ZŠ.

Podmienkou platnosti rozhodnutia o prijatí žiaka do vyššie uvedených učebných odborov je:

 • získanie nižšieho stredného vzdelania – úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ. /Dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou,
  ktoré žiak predkladá na začiatku šk. roka 2017/2018
 • skutočnosť, že uchádzač nie je žiakom inej strednej školy
 • splnenie zdravotných požiadaviek na uchádzača pre daný odbor

Uchádzači so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami musia zaslať s
prihláškou na strednú školu žiadosť o individuálnu integráciu s príslušnými dokladmi.

Termíny prijímacieho konania:

1.kolo:
09.05.2017 (utorok) / 1. termín
11.05.2017 (štvrtok) / 2. termín
2.kolo:
20.06.2017 (utorok)
O konaní 2. kola prijímacieho konania rozhodne riaditeľka školy, ak nedôjde k naplneniu počtu prijatých uchádzačov do 31. mája 2017.

 • Zápis prijatých uchádzačov na štúdium na SŠ sa uskutoční ihneď po tom ako rodič dostane rozhodnutie o prijatí. Žiak sa na štúdium zapíše na
  sekretariáte riaditeľa školy, za prítomnosti svojho zákonného zástupcu.
 • V prípade, že sa prijatý žiak nezapíše, alebo už zapísaný žiak zruší zápis a zapíše sa na inú SŠ, zoznam prijatých žiakov sa bude automaticky posúvať a
  bude aktualizovaný na webovej stránke školy.
 • Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené na vchodových dverách školy a na webovej stránke školy.

V školskom roku 2017/2018 otvárame tieto odbory nadstavbového štúdia:

 • 6421 L spoločné stravovanie
 • 6403 L podnikanie v remeslách a službách

Prijatí budú uchádzači, ktorí získali stredné odborné vzdelanie (výučný list) a v súlade s Vyhláškou č.113/2012 Z. z. MŠVV a Š SR môžu pokračovať
v nadstavbovom štúdiu v jednom z vyššie uvedených študijných odborov.
Ing. Jarmila Tiefenbacherová…………………………………………………….
riaditeľka školy
Ing. Ctibor Pilch, PhD…………………………………………………………………..
predseda Rady školy
Bc. Vlasta Vaneková………………………………………………………………..
za zriaďovateľa školy Gastroškola, s.r.o.,
Prerokované v Rade školy 11.01.2017
Prerokované v Pedagogickej rade 26.01.2017
Bratislava 26. január 2017