Prijímacie konanie

Súkromná stredná odborná škola – Gastroškola, Bieloruská 1, Bratislava

Kritériá pre prijímanie žiakov do 1. ročníka
pre školský rok 2018/2019
denná forma štúdia

do učebného odboru:

6444 H čašník, servírka
6445 H kuchár

do nadstavbového štúdia:

6421 L spoločné stravovanie
6403 L podnikanie v remeslách a službách

V zmysle § 62 až § 68 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov po prerokovaní so
zriaďovateľom školy, Radou školy a pedagogickou radou dňa 25.01.2018 vydáva
riaditeľ školy nasledovné kritériá prijímacieho konania:

V školskom roku 2018/2019 otvárame podľa schváleného plánu výkonov tieto učebné odbory:

6444 H čašník, servírka 15 žiakov
6445 H kuchár 15 žiakov

 • Pre učebné odbory sa písomné prijímacie skúšky nebudú konať.
 • V prípade, že by záujem žiakov bol vyšší ako je možnosť prijatia, bude
  vykonaný výber na základe priemerného dosiahnutého prospechu v prvom
  polroku deviateho ročníka ZŠ.

Podmienkou platnosti rozhodnutia o prijatí žiaka do vyššie uvedených učebných
odborov je:

 • získanie nižšieho stredného vzdelania – úspešné ukončenie 9. ročníka
  ZŠ. /Dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou,
  ktoré žiak predkladá na začiatku šk. roka 2018/2019/
 • skutočnosť, že uchádzač nie je žiakom inej strednej školy
 • splnenie zdravotných požiadaviek na uchádzača pre daný odbor

Uchádzači so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami musia zaslať s
prihláškou na strednú školu žiadosť o individuálnu integráciu s príslušnými dokladmi.

Termíny prijímacieho konania:

1.kolo: 14.05.2018 (pondelok) / 1. termín
17.05.2018 (štvrtok) / 2. termín
2.kolo: 19.06.2018 (utorok)

O konaní 2. kola prijímacieho konania rozhodne riaditeľka školy, ak nedôjde
k naplneniu počtu prijatých uchádzačov do 31. mája 2018.

 • Zápis prijatých uchádzačov na štúdium na SŠ sa uskutoční ihneď po tom
  ako rodič dostane rozhodnutie o prijatí. Žiak sa na štúdium zapíše na
  sekretariáte riaditeľa školy, za prítomnosti svojho zákonného zástupcu.
 • V prípade, že sa prijatý žiak nezapíše, alebo už zapísaný žiak zruší zápis a
  zapíše sa na inú SŠ, zoznam prijatých žiakov sa bude automaticky posúvať a
  bude aktualizovaný na webovej stránke školy.
 • Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené na vchodových dverách školy
  a na webovej stránke školy.
V školskom roku 2018/2019 otvárame tieto odbory nadstavbového štúdia:

6421 L spoločné stravovanie
6403 L podnikanie v remeslách a službách

Prijatí budú uchádzači, ktorí získali stredné odborné vzdelanie (výučný list)
a v súlade s Vyhláškou č.113/2012 Z. z. MŠVV a Š SR môžu pokračovať
v nadstavbovom štúdiu v jednom z vyššie uvedených študijných odborov.

Ing. Jarmila Tiefenbacherová…………………………………………………….
riaditeľka školy
Ing. Ctibor Pilch, PhD…………………………………………………………………..
predseda Rady školy
Bc. Vlasta Vaneková………………………………………………………………..
za zriaďovateľa školy Gastroškola, s. r. o.

Prerokované v Rade školy 10.01.2018
Prerokované v Pedagogickej rade 25.01.2018
Bratislava 25. január 2018