Záverečné skúšky

Ukončovanie štúdia v učebných odboroch 6444 4 H čašník servírka a 6445 H kuchár je rozpracované vo vyhláške MŠ SR č. 318/2008 o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov.

Záverečná skúška má tri časti:

  • písomnú časť  - overujú sa vedomosti žiaka vo vyžrebovanej téme,
  • praktickú časť -  overujú sa zručnosti a schopnosti žiaka vo vyžrebovanej téme,
  • ústnu časť -  overujú sa vedomosti žiakov vo vyžrebovanej téme.

Písomná časť záverečnej skúšky trvá od 45 minút do 120 minút..

 

Praktická časť záverečnej skúšky trvá podľa povahy učebného odboru najviac 24 hodín. (Pri konaní praktickej časti záverečnej skúšky sa za jednu hodinu praktickej časti záverečnej skúšky považuje čas 60 minút).

Ústna časť záverečnej skúšky trvá najviac 15 minút. Príprava žiaka na ňu trvá podľa charakteru študijného alebo učebného odboru 15 minút až 30 minút.

Záverečná skúška je verejná okrem jej písomnej časti.

Hodnotenie záverečnej skúšky

 

Klasifikáciu žiaka na záverečnej skúške schvaľuje na návrh skúšajúceho učiteľa alebo majstra odbornej výchovy skúšobná komisia hlasovaním. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu komisie. Celkové hodnotenie záverečnej skúšky vychádza z klasifikácie jej písomnej, praktickej a ústnej časti.

Celkové hodnotenie záverečnej skúšky vrátane hodnotenia z časti skúšky žiakovi oznámi predseda skúšobnej komisie v deň, v ktorom žiak skúšku ukončil. Toto hodnotenie je konečné.

V prípade úspešného ukončenia tretieho ročníka  budú v šk. r. 2015/2016 záverečné skúšky konať žiaci  III.EA v týchto termínoch:

 

  • písomná časť – 16.06.2016 (štvrtok)
  • praktická časť – 17.06.2016 (piatok)
  • ústna časť – 20.06.2016 (pondelok)

 

Po úspešnom vykonaní záverečnej skúšky získa žiak tieto doklady o vzdelaní :

  • vysvedčenie o záverečnej skúške
  • dodatok k vysvedčeniu o záverečnej skúške
  • výučný list v danom odbore

Novinky o záverečných skúškach: