• Ponuka štúdia

    • 2-ročné nadstavbové štúdium - maturita

    • CHARAKTERISTIKA ŠTUDIJNÉHO ODBORU

     6403 L podnikanie v remeslách a službách

     Študijný odbor podnikanie v remeslách a službách poskytuje úplné stredné odborné vzdelanie so zameraním na drobné a stredné podnikanie v službách. Umožňuje žiakom, ktorí úspešne absolvovali trojročný učebný odbor v oblasti služieb, získať vyššiu odbornú kvalifikovanosť a tak zvládnuť náročné úlohy zvyšovania úrovne a kvality poskytovania služieb a konkurencieschopnosť podnikania. Štúdium trvá 2 roky. Po úspešnom vykonaní maturitnej skúšky je absolvent schopný založiť a prevádzkovať vlastný súkromný podnik v podmienkach voľného trhu v oblasti služieb, poskytovať odbornú pomoc iným podnikateľom bez osobitného podnikateľského vzdelania vo forme poradenskej a rozborovej služby.

     6421 L spoločné stravovanie        

     Študijný odbor prehlbuje a rozširuje odborné vedomosti a zručnosti získané v trojročnom učebnom odbore a súvisiace s racionalizáciou, riadením zariadení spoločného stravovania. Štúdium trvá 2 roky. Poskytuje odborné vedomosti o organizácii a prevádzke zariadenia spoločného stravovania, objednávok, zabezpečovaní technického vybavenia a údržby prevádzky a pripravuje na samostatnú podnikateľskú činnosť. Umožňuje absolventovi zvládnuť náročné úlohy zvyšovania úrovne a kvality poskytovaných služieb a konkurencieschopnosti podnikania.