• Info

    • Maturita 2024

    • VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

     Organizáciu maturitnej skúšky upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 224/2022 Z. z. o strednej škole.

     Maturitná skúška sa v SR skladá z internej a externej časti. Internú časť maturitnej skúšky tvoria písomná forma a ústna forma. Z vybraných predmetov štát overuje úroveň vedomostí maturantov testami externej časti MS, ktorú organizačne zabezpečuje oddelenie hodnotenia a monitorovania vzdelávania, odbor podpory formálneho vzdelávania NIVaM (Národný inštitút vzdelávania a mládeže).

     Katalóg cieľových požiadaviek na vedomosti a zručnosti maturantov z jednotlivých predmetov maturitnej skúšky je zverejnený na stránke Štátneho pedagogického ústavu.

      

     DÔLEŽITÉ TERMÍNY

     30. september 2023 - najneskorší termín, dokedy si musia maturanti zvoliť predmety, z ktorých chcú maturovať a nahlásiť úroveň náročnosti spolu so špeciálnymi potrebami.

     15. október 2023 - najneskorší termín, dokedy môže žiak písomne oznámiť triednemu učiteľovi zmenu predmetov, ich úrovne alebo špeciálnych potrieb.

     Riadny termín externej časti (EČ) a písomnej formy internej časti MS (PFIČ MS)

      12. marec 2024 (utorok) – v predmete SJL

      13. marec 2024 (streda) – v predmetoch ANJ, NEJ

     Náhradný termín EČ a PFIČ MS 

      09. – 12. apríl 2024

     Opravný termín EČ a PFIČ MS

      03. – 06. september 2024

     Ústna maturita (ÚFIČ MS)

     20. 21. máj 2024  

     Praktická maturita (PČOZ MS)

     30. apríl  2024 (utorok) - formou obhajoby vlastného projektu

      

     OSTATNÉ TERMÍNY

     9. máj 2024 (štvrtok) - koncoročná klasifikačná porada II.NS a II.S

     10. máj 2024 (piatok) - vydanie koncoročného vysvedčenia pre II.NS a II.S

     13. – 17. máj 2024 - akademický týždeň

     24. máj 2024 (piatok) - slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení

      

     INFORMÁCIE O JEDNOTLIVÝCH ČASTIACH MS

     EXTERNÁ ČASŤ MS (EČ MS 2024) -  jednotné, štátom zadané testy, ktoré píšu všetci maturanti v rovnaký čas. V prípade cudzích jazykov zodpovedajú obsahom a úrovňou náročnosti úrovni B1 Spoločného európskeho referenčného rámca Rady Európy.

     Slovenský jazyk a literatúra - 100 minútový test (40 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou)

     Anglický jazyk/Nemecký jazyk - 100 minútový test (úroveň B1; 36 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou). Skúška má tri časti - čítanie s porozumením, gramatika a lexika a počúvanie s porozumením.

     PÍSOMNÁ FORMA INTERNEJ ČASTI (PFIČ MS 2024) podobu slohovej práce, ktorú žiaci píšu na vybranú tému (v prípade vyučovacích jazykov) alebo na vopred určenú tému (v prípade cudzích jazykov). Témy sú zadávané centrálne.

         Slovenský jazyk a literatúra - 150 minút - 1 úloha s dlhou odpoveďou (štyri témy s určenou žánrovou formou, z ktorých si žiak vyberie a vypracuje iba jednu)

         Cudzí jazyk - 60 minút - 1 úloha s dlhou odpoveďou (jedno zadanie s určenou žánrovou formou) - rozsah 160 – 180 slov

     PRAKTICKÁ MATURITA  (PČOZ MS 2024) - je súčasťou MS na SOŠ. V jednom dni trvá najviac 8 hodín. V odboroch, kde to charakter skúšky vyžaduje, môže trvať až štyri týždne. Môže sa vykonať jednou z nasledovných foriem:

     • praktická realizácia a predvedenie komplexnej úlohy
     • obhajoba vlastného projektu
     • realizácia a obhajoba experimentu
     • obhajoba úspešných súťažných prác
     • predvedenie umeleckého výkonu

     ÚSTNA FORMA INTERNEJ ČASTI (ÚFIČ MS 2024) - tvorí ju ústna odpoveď žiaka pred predmetovou maturitnou komisiou, pričom si žiak žrebuje jedno zo schválených maturitných zadaní, v predmete teoretická časť odbornej zložky maturitnej skúšky si žiak žrebuje jednu zo schválených tém. Ústna odpoveď je verejná.

     Slovenský jazyk a literatúra -  20 min. príprava, 20 min. odpoveď

     Cudzí jazyk - 20 min. príprava, 20 min. odpoveď

     Teoretická časť odbornej zložky - 30 min. príprava, 30 min. odpoveď.

      

     HODNOTENIE MS

     Žiak zmaturoval, ak úspešne zvládol skúšku zo všetkých predmetov MS. Ak žiak neuspel z dobrovoľného predmetu, nemá to vplyv na úspešné vykonanie MS a výsledok sa ani neuvádza na maturitnom vysvedčení.

     Kedy zmaturujem?

     Žiak úspešne vykoná MS z predmetu (z predmetov SJL, ANJ, NEJ), ktorý má EČ MS a PFIČ MS, ak jeho hodnotenie z ÚFIČ MS:

     a) nie je horšie ako stupeň prospechu 3 - dobrý a v PFIČ MS získa viac ako 25% z celkového počtu bodov alebo v externej časti získa viac ako 33% z celkového počtu bodov, alebo

     b) je stupeň prospechu 4 - dostatočný a v PFIČ MS získa viac ako 25% z celkového počtu bodov a súčasne v externej časti získa viac ako 33% z celkového počtu bodov.

     Žiak úspešne vykoná MS z predmetu, ktorý nemá EČ MS a nemá PFIČ MS, ak jeho hodnotenie z ÚFIČ MS nebude horšie ako 4 - dostatočný.

     Ak nie som spokojný s hodnotením maturity?

     Plnoletý žiak, alebo zákonný zástupca žiaka môže požiadať riaditeľa školy o nahliadnutie do svojej písomnej práce a porovnať jej hodnotenie s kľúčom správnych odpovedí a pravidlami hodnotenia práce do 5 dní odo dňa, keď sa dozvedel o jej výsledku. Žiadateľ môže podať písomné námietky voči hodnoteniu MS Štátnej školskej inšpekcii (ŠŠI) prostredníctvom riaditeľa školy:

     1.  PFIČ MS do 8 dní odo dňa, keď sa dozvedel o jej výsledku
     2. PČOZ alebo ÚFIČ MS do 8 dní od jej vykonania.

     Ak je opodstatnená námietka žiadateľa voči hodnoteniu MS:

     1. PFIČ MS - môže ŠŠI uložiť záväzný pokyn na odstránenie zistených nedostatkov,
     2. ÚFIČ MS alebo PČOZ MS - môže ŠŠI nariadiť komisionálne.

     Preskúšanie sa koná pred predmetovou maturitnou komisiou v pôvodnom zložení.

      

     NÁHRADNÁ MS

     Náhradná MS je určená pre žiaka, ktorý:

     1.  úspešne ukončil posledný ročník štúdia najneskôr k 15. septembru
     2.  sa pre vážne, najmä zdravotné dôvody, nezúčastnil na MS. Tento žiak je povinný ospravedlniť sa riaditeľovi školy spravidla do 3 dní od termínu konania skúšky, pričom súčasne predloží aj žiadosť o konanie skúšky v náhradnom termíne

     Náhradná MS z EČ MS a PFIČ MS sa koná v apríli až máji príslušného šk. roka alebo v riadnom skúšobnom období nasledujúceho šk. roka.  Deň konania náhradného termínu určí ministerstvo. Náhradná MS v prípade ÚFIČ MS sa koná v septembri alebo vo februári nasledujúceho školského roka.

      

     OPAKOVANIE MS

     Opravnú MS môže konať žiak SOŠ, ktorý na MS neuspel z niektorých, najviac však z dvoch predmetov (vrátane PČOZ a TČOZ). Maturitná komisia môže žiakovi povoliť konať opravnú skúšku z týchto predmetov alebo časti skúšky z týchto predmetov.

     Ak žiak na opravnej skúške z niektorých predmetov neúspešne vykonal MS alebo bol na opravnej skúške klasifikovaný stupňom 5 – nedostatočný, školská maturitná komisia môže povoliť žiakovi konať druhú opravnú skúšku z týchto predmetov.

     Žiakovi SOŠ, ktorý neúspešne vykonal MS z viac ako dvoch predmetov alebo neúspešne vykonal MS na niektorej opravnej skúške, môže školská maturitná komisia povoliť opakovať celú MS.

     Opravnú skúšku môže žiak konať na vlastnú žiadosť najneskôr do troch rokov od ukončenia posledného ročníka SŠ. V prípade, že tak neurobí, nebude mať ukončené stredoškolské vzdelanie a najvyšším dosiahnutým stupňom vzdelania bude u neho základné vzdelanie.

     Opravnú skúšku ÚFIČ MS okrem jej písomnej formy žiak koná na SŠ, na ktorej maturoval. Ak žiak koná opravnú MS z predmetu, ktorý má externú aj internú časť, a koná ju zo všetkých častí, potom ÚFIČ MS môže konať v riadnom termíne.

     Na opravnú skúšku EČ a PFIČ MS sa žiak prihlási riaditeľovi školy do 30. júna, ak sa opravná skúška koná v septembri nasledujúceho šk. roka, alebo do 30. septembra nasledujúceho šk. roka, ak sa opravná skúška koná v riadnom termíne nasledujúceho školského roka.

     Riaditeľ školy na základe žiadosti žiaka, ktorej predchádza súhlas školskej maturitnej komisie povoliť konať opravnú skúšku z EČ a PFIČ MS, prihlási tohto žiaka na EČ a/alebo PFIČ MS na príslušný RÚŠS v sídle kraja.

     Opravný termín MS v prípade ÚFIČ  MS okrem jej písomnej formy sa koná v septembri alebo vo februári nasledujúceho školského roka.

     V prípade, že je žiak na opravnej skúške neúspešný alebo klasifikovaný stupňom 5 z niektorých predmetov, môže mu byť povolená druhá opravná skúška. Tú však musí žiak na vlastnú žiadosť vykonať najneskôr do troch rokov od ukončenia posledného ročníka príslušnej strednej školy.

      

     MATURITA Z DOBROVOĽNÉHO PREDMETU

     Žiak môže dobrovoľne konať MS aj z ďalšieho predmetu alebo najviac dvoch predmetov, ktoré si zvolí.  Môže si vybrať, či absolvuje celú MS alebo len jej časť (externú alebo internú). Výber dobrovoľného predmetu oznámi žiak písomne do 28. septembra triednemu učiteľovi.