• Prijímacie konanie

    • denné štúdium

    • 3-ročný učebný odbor

     V školskom roku 2024/2025 otvárame podľa schváleného plánu výkonov tieto učebné odbory:

     6444 H čašník, servírka 3 ročný odbor, výučný list 11 žiakov
     6445 H kuchár 3 ročný odbor, výučný list 20 žiakov

      

     ŠKOLNÉ SA NEPLATÍ !

     Žiaci budú prijímaní na štúdium bez prijímacej skúšky.

     Podmienkou pre prijatie  je:

     • úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ ( získanie nižšieho stredného vzdelania)
     • splnenie podmienok prijímacieho konania 
     • uchádzač nesmie byť žiakom inej strednej školy

     Podanie prihlášky: 

     Prihlášky na stredné školy podáva zákonný zástupca žiaka: 

     • elektronicky (formulár prihlášky si vygeneruje zo školského informačného systému, ktorý ZŠ používa a vyplnenú ju odošle najneskôr do 14. marca 2024 základnej škole. Riaditeľ ZŠ prihlášku elektronicky potvrdí bezodkladne tak, aby zákonný zástupca mohol podať prihlášku v zákonnej lehote do 20. marca 2024). Následne zákonný zástupca odošle prihlášku všetkým stredným školám, ktoré uviedol v prihláške.               
     • v listinnej podobe na predpísanom tlačive s podpismi oboch zákonných zástupcov. Riaditeľ ZŠ potvrdí hodnotenie žiaka na prihláške bezodkladne tak, aby zákonný zástupca mohol podať prihlášku v zákonnej lehote. Zákonný zástupca vyhotoví potrebný počet kópií prihlášky a každú kópiu podpíše a do 20. marca 2024 podá poštou alebo osobne každej strednej škole, ktorú uviedol v prihláške. 

     Uchádzač, ktorý nie je žiakom základnej školy, podáva prihlášku priamo na strednú školu.

     Záujemcovia o štúdium sa môžu  informovať o podmienkach štúdia na telefónnom čísle 02/45 24 87 99, alebo prostredníctvom elektronickej komunikácie na skola@gastroskola.sk

     Kritériá prijímania - celé znenie TU.