• Prijímacie konanie

    • denné štúdium

    • V školskom roku 2020/2021 otvárame podľa schváleného plánu výkonov tieto učebné odobry:

      

     6444 H čašník, servírka

     6445 H kuchár

      

     PODMIENKY PRIJATIA:

     1. Odoslanie prihlášky na našu školu do 20. apríla 2020. Prihláška sa podáva na ZŠ, ktorú žiak navštevuje, musí byť kompletne vyplnená, podpísaná, opečiatkovaná, potvrdená lekárom.
     2. Žiak nesmie byť žiakom inej strednej školy.
     3. Získanie nižšieho stredného vzdelania do 31.8.2020. Doklad o získaní tohto vzdelania preukáže žiak na začiatku školského roka (vysvedčenie za 9. ročník).
     4. Splnenie zdravotných požiadaviek na uchádzača pre daný odbor.
     5. Splnenie kritérií na prijatie na našu školu.

      

     KRITÉRIA PRIJATIA

     Kritériá prijímania 2020/21

      

     ROZHODNUTIE O PRIJATÍ A ZÁPIS

      

     1. Uchádzačom o štúdium, ktorí splnia podmienky a kritéria na prijatie, bude zaslané rozhodnutie o prijatí a zároveň oznámený termín, miesto a spôsob zápisu na štúdium (predbežný termín zápisu: 11.5.2020 a 14.5.2020) .
     2. Ak sa uchádzač v danom termíne nezapíše (telefonicky je možné dohodnúť aj iný dátum zápisu), rozhodnutie, ktorým bol na štúdium prijatý, bude neplatné!

      

     Bližšie informácie ohľadom prijímania na školu Vám radi poskytneme na:

     skola@gastroskola.sk, 02/ 45 24 87 99, 0917 638 732