• Prijímacie konanie

    • denné štúdium

    • V školskom roku 2020/2021 otvárame podľa schváleného plánu výkonov tieto učebné odbory:

      

     6444 H čašník, servírka                    8 žiakov

     6445 H kuchár                                  12 žiakov

     Pre učebné odbory sa písomné prijímacie skúšky nebudú konať!

     Žiaci budú prijatí podľa poradia do počtu určeného schváleným plánom výkonov na jednotlivé odbory.

     V prípade, že bude záujem prevyšovať plánovaný počet prijímaných žiakov, škola im pridelí body.

     Za prospech na základnej škole budú pridelené preferenčné body podľa známok zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky (koncoročná klasifikácia za 8. ročník a polročná klasifikácia za 9. ročník základnej školy) nasledovne:

     • Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu: 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑏𝑜𝑑𝑜𝑣 = 5. (4 − 𝑥). (4 − 𝑥) , 𝑘𝑑𝑒 𝑥 𝑗𝑒 𝑧𝑛á𝑚𝑘𝑎.

     Pri rovnosti bodov rozhoduje o prijatí dátum doručenej prihlášky.

     Podmienkou platnosti rozhodnutia o prijatí žiaka do vyššie uvedených učebných odborov je:

     • získanie nižšieho stredného vzdelania - úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ. /Dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou, ktoré žiak predkladá na začiatku šk. roka 2020/2021
     • skutočnosť, že uchádzač nie je žiakom inej strednej školy
     • splnenie zdravotných požiadaviek na uchádzača pre daný odbor

      

     Uchádzači so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami musia zaslať s prihláškou na strednú školu žiadosť o individuálnu integráciu s príslušnými dokladmi.

      

     Termíny prijímacieho konania:

     I. kolo: od 19.5 do 29.5.2020

     II. kolo: od 15.6. - 30.6.2020

      

     O konaní II. kola prijímacích skúšok rozhodne riaditeľ školy na základe výsledkov prijímacieho konania po I. kole len v tom prípade, keď nedôjde k naplneniu počtu prijatých uchádzačov do 15 júna 2020.

      

     Zápis prijatých uchádzačov sa vykoná nasledovne:

     • Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača do 4. júna 2020 doručí strednej škole, do ktorej bol uchádzač prijatý na vzdelávanie, potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium, ktorého vzor je uvedený v Prílohe č1.
     • Záväzné potvrdenie o nastúpení žiaka alebo nenastúpení žiaka na štúdium sa doručí strednej škole cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresu strednej školy. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.

     Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača môže do 19. júna 2020 podať prihlášku na vzdelávanie pre prijímacie konanie na nenaplnený počet miest (druhý termín).

     • Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené na vchodových dverách školy a na webovej stránke školy do 29.5.2020.
     • Riaditeľ SŠ do 5.6.2020 zverejní počet obsadených a voľných miest.

      

     Bližšie informácie ohľadom prijímania na školu Vám radi poskytneme na:

     skola@gastroskola.sk, 02/ 45 24 87 99, 0917 638 73