• Od 06.04. 2020 bude možné cez pracovné dni od pondelka do štvrtka v čase od 9:00 - 15:00 možné využiť online poradenstvo v CPPPaP na Drieňovej, v BA prostredníctvom ich webu. K dispozícii bude psychológ, špeciálny pedagóg a sociálny pedagóg. Na ich stránke nájdu rodičia a žiaci aj všetky dôležité informácie týkajúce sa aktuálnej situácie.
    • Darujte nám 2% z vašich daní!

     Vážení rodičia a priatelia školy,

     pomôžte skvalitniť náš výchovno-vzdelávací proces darovaním svojich 2% z dane práve nám.
  • Odbory

   Čo môžete študovať na našej škole
  • Novinky

   Zistite, čo je nové na našej škole
    • Klasifikovanie žiakov
    • 26. 5. 2020
     • Riaditeľka SSOŠ Gastroškola na základe usmernenia MŠVVaŠ SR a po prerokovaní v pedagogickej rade oznamuje, že všetky predmety, ktoré pred prerušením vyučovania z dôvodu COVID-19 boli klasifikované, aj klasifikovanými zostávajú. Pri určovaní koncoročnej známky z predmetu, budú zohľadnené vedomosti
    • Čítať viac
    • Oznam pre III.A a III.EA
    • 27. 4. 2020
    • Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR https://www.ucimenadialku.sk/subory/2020-04-23-Rozhodnutie-MS-ZS_ZPS.pdf , vyučovanie sa pre III.A a III.EA končí 7. mája 2020.

     Koncoročné vysvedčenia dostanú žiaci spolu s vysvedčením o záverečnej skúške najneskôr 30. júna 2020.

     Záverečná skúška sa vykonáva administratívne. To znamená, že známka z písomnej, praktickej a ústnej časti ZS sa získa ako aritmetický priemer známok zo skupiny príbuzných predmetov. (Do priemeru známok sa započítajú koncoročné známky zo všetkých ročníkov a polročné známky z posledných dvoch ročníkov).

    • Čítať viac
    • Oznam pre II.S
    • 27. 4. 2020
    • Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR https://www.ucimenadialku.sk/subory/2020-04-23-Rozhodnutie-MS-spojene.pdf, sa vyučovanie končí 7. mája 2020.

     Vysvedčenie z posledného ročníka vydá stredná škola spolu s maturitným vysvedčením najneskôr 30. júna 2020.

     Je nevyhnutné, aby maturant pristúpil k vypracovaniu zadaných úloh počas dištančného vzdelávania tak, aby mu bolo v zmysle vyššie uvedeného rozhodnutia možné uzatvoriť známku na konci šk. roka.

    • Čítať viac
    • Prijímacie konanie 2020
    • 17. 4. 2020
    • Prihlášky na stredné školy je možné podať do 15. mája 2020 a k prihláške sa nebude vyžadovať potvrdenie od lekára.

     Prijímacie pohovory na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna 2020.

    • Čítať viac
   • Končíš 9. ročník?
    • Končíš 9. ročník?
    • 14. 5. 2019
    • V šk. roku 2020/2021 otvárame:

     3 ročné učebné odbory - kuchár, čašník

     Bez prijímacej skúšky

     Štúdium je bezplatné

     Bližšie informácie na: skola@gastroskola.sk, 02 45 24 87 99. 0917 638 732

    • Čítať viac
   • Máš výučný list a chceš MATURITU ?
   • Si nevyučený a podnikáš v odbore?
    • Si nevyučený a podnikáš v odbore?
    • 19. 3. 2018
    • Si nevyučený a podnikáš v odbore?

     Získaj výučný list externou formou aj popri zamestnaní. 6444 H čašník, servírka 6445 H kuchár

     Absolventi získajú výučný list. dĺžka štúdia:

     • 1 rok – pre žiakov, ktorí už majú maturitu alebo iný výučný list (títo žiaci študujú len odborné predmety)
     • pre žiakov,
    • Čítať viac
    • Aktualizované informácie o ďalšej organizácii vyučovania na SSOŠ - Gastroškola, Bratislava
    • 17. 4. 2020
    • Vážení rodičia, milí žiaci,

     vzhľadom na vzniknutú situáciu si Vás dovoľujem informovať, že na základe rozhodnutia ministra školstva:

     V školách a školských zariadeniach bude vyučovanie prerušené aj od 30. 03. 2020 až do odvolania.

     EČ a PF IČ MS sa v šk. roku 2019/2020 nebudú konať. Ústne maturitné skúšky sa budú realizovať do 2 týždňov po nástupe do školy.

    • Čítať viac
    • Otázky k šíriacej sa epidémii
    • 17. 4. 2020
    • V súvislosti s opatreniami proti šíreniu koronavírusu v rezorte školstva sa môžete pýtať odborníkov call centra, ktorí sú k dispozícii v pracovných dňoch od 8:00 h do 16:00 h na bezplatnom telefónnom čísle 0800 138 033 alebo e-mailovej adrese helpdesk@iedu.sk.

    • Čítať viac
  • Prijímacie konanie

   Denné štúdium bezplatne a bez prijímačiek.
  • Zvonenia

   Streda 27. 5. 2020