• Novinky

      • Návrat do škôl

      • Od pondelka  18. 01. 2021 sa pokračuje v dištančnej forme výučby.

       • od 18.1. budú všetky školy pokračovať dištančným spôsobom výučby podľa platného rozvrhu
       • po ukončení lockdownu 25.1. budú otvorené stredné školy (všetky ročníky), taktiež za podmienok pretestovania študentov a zamestnancov školy podľa vyhlášky ÚVZ SR v termíne  22. – 24. januára 2021
       • Vzhľadom na aktuálnu situáciu sa upravili aj niektoré pravidlá pri klasifikácii žiaka. Termín na ukončenie klasifikácie a hodnotenie za prvý polrok sa predlžuje do 31. marca.
       • Ruší sa tiež externá časť maturitnej skúšky.
       • Zároveň je potrebné zdôrazniť, že tieto podmienky sú predbežné a závisieť budú od vývoja situácie. Lokálne podmienky navyše môže zmeniť alebo upraviť RÚVZ.

        

       Viac na stránke:

       https://www.minedu.sk/distancne-vzdelavanie-pokracuje-aj-buduci-tyzden/

        

       Informácie budeme aktualizovať, zostaňte doma a buďte zdraví!

        

       Vedenie školy

      • Deň otvorených dverí

      • SSOŠ–Gastroškola umožňuje potenciálnym záujemcom o štúdium v šk. roku 2021/2022 – žiakom a ich zákonným zástupcom, individuálnu prehliadku školských priestorov. Termín si dohodnite na 02/45 24 87 99.

      • Oznam pre žiakov SSOŠ-Gastroškola a ich rodičov.

      • Od 12.10.2020 až do odvolania, prechádza škola na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR https://www.minedu.sk/data/att/17541.pdf na distančné vzdelávanie. V praxi to znamená nasledovné:

       1. Vyučovanie pre žiakov, ktorí majú mať v daný týždeň teoretické vyučovanie prebieha v súlade s ich pôvodným rozvrhom - mení sa len forma z prezenčnej na dištančnú. Hodiny budú viesť jednotliví učitelia cez Teams a sú pre žiakov povinné! Preberané učivo bude vždy uložené pri danom predmete v edupage. Žiaci z neho budú preverovaní a riadne známkovaní formou pridelených online testov.
       2. Žiaci, ktorí majú v daný týždeň odborný výcvik budú naďalej pokračovať v jeho realizácii podľa pandemickej situácie u konkrétneho zamestnávateľa. V prípade, že zamestnávateľ nebude môcť žiakovi odborný výcvik z dôvodu zhoršenej pandemickej situácie poskytnúť, budú títo žiaci kontaktovať svojho majstra odborného výcviku (MOVY) a prejdú na dištančnú formu odborného výcviku. Na túto formu prejdú aj žiaci ubytovaní v školskom internáte. Dištančná forma odborného výcviku bude pozostávať z prideľovania komplexných úloh, ktoré žiakom pridelí MOVY cez edupage a žiak ich vypracované odovzdá k určenému termínu.
       3. Žiaci I.NS a II.NS, ktorí majú v danom týždni odbornú prax (PRX)  budú naďalej pokračovať v jej realizácii podľa pandemickej situácie u konkrétneho zamestnávateľa. V prípade, že zamestnávateľ nebude môcť žiakovi PRX z dôvodu zhoršenej pandemickej situácie poskytnúť, budú títo žiaci kontaktovať Mgr. Jurča, ktorý im poskytne informácie ohľadom dištančnej formy PRX.
       4. Externí študenti (I.S, II.S a III.EA) prechádzajú na dištančnú formu štúdia cez Teams v súlade so svojim riadnym rozvrhom.

       Vedenie školy žiada žiakov i rodičov o maximálnu možnú mieru spolupráce medzi žiakom, triednym učiteľom, učiteľom konkrétneho predmetu, majstrom odborného výcviku a rodičom. Veríme, že spoločnými silami danú situáciu zvládneme k spokojnosti všetkých zúčastnených strán.

      • Krízový plán pre žiaka

      • Prechod na online vyučovanie

       1. Komunikácia

       • Máš ako komunikovať so svojimi učiteľmi?

        • Ak án, je to super!

        • Ak nie - čo je problém? - s pomocou rodičov oslov svojich učiteľov aby vám vysvetlili ako spolu budete komunikovať

       2. Rozvrh

       • Zisti si, aký je tvoj rozvrh online hodín - U tvojho triedneho učiteľa alebo spolužiaka

       3. Čas

       • Priprav sa na vyučovanie - Tak ako sa pripravuješ na hodiny keď chodíš do školy, rovnako sa pripravuj aj na tie, ktoré prebiehajú online. Nezabudni na svoje domáce úlohy

       • Opakovanie - Po hodine si nezabudni zopakovať, o čom ste sa s učiteľom rozprávali

       • Netráv pri počítači veľa času - keďže aj tvoje hodiny sú teraz na počítači, skús sa dnes zahrať trochu inak - spoločenskú hru, zacvič si,...

       4. Účasť na hodine

       • Máš sa ako pripojiť? Ak nemáš počítač, použi svoj telefón.

       • Účasť na hodine je povinná, rovnako ako v škole

       • Počas hodiny:

        • Dávaj pzor

        • Nebuď rušený - ak sa dá, snaž sa aby ťa rzptyľovalo čo najmenej vecí

         • Vypni televízor, rádio

         • Zavri ostatné programy na počítači

         • Vysvetli ostatným členom rodiny, že budeš mať hodinu

        • Počúvaj, čo ti hovorí učiteľ - keď ťa poprosí, aby si si zapol mikrofón/kameru,...

        • Zapájaj sa d priebehu hodiny – odpovedaj na otázky učiteľa. Nezabudni sa ale prihlásiť!

        • Ak niečmu nerozumieš, neboj sa opýtať učiteľa!

        • Nevyrušuj - nepíš statným spolužiakom, nehraj sa s možnosťami portálu počas hodiny bez vyzvania učiteľa

       5. Pomoc

       • ČO JE NAJDÔLEŽITEJŠIE: AK MÁŠ AKÝKOĽVEK PROBLÉM, NEBOJ SA POPROSIŤ O POMOC! :)

     • Si nevyučený a podnikáš v odbore?
      • Si nevyučený a podnikáš v odbore?

      • Si nevyučený a podnikáš v odbore?

       Získaj výučný list externou formou aj popri zamestnaní. 6444 H čašník, servírka 6445 H kuchár

       Absolventi  získajú  výučný list. dĺžka štúdia:

       • 1 rok – pre žiakov, ktorí už majú maturitu alebo iný výučný list (títo žiaci študujú len odborné predmety)
       • pre žiakov, ktorí už daný odbor  začali študovať  v dennej forme ale štúdium neukončili, určí dĺžku štúdia riaditeľ školy podľa ich zaradenia do príslušného ročníka UO.

       Poplatok za štúdium: 500€ celý ročník, 250€ len odborné predmety

       Viac info na 0917 638 732