• Novinky

      • Odovzdávanie dokladov - 18.06.2020

      • III.A o 11,00 v uč. č. 35,  II.S o 13,00 v uč. č. 35,   III.EA o 14,00 v uč. č. 12.  Predtým je potrebné odovzdať učebnice, uvoľniť skrinku a vysporiadať si finančné nedoplatky.

      • SSOŠ Gastroškola - zmena čísla účtu

      • IBAN: SK6683300000002101766872

       SSOŠ Gastroškola - nové číslo účtuIBAN: SK6683300000002101766872

      • Klasifikovanie žiakov

      • Riaditeľka SSOŠ Gastroškola na základe usmernenia MŠVVaŠ SR a po prerokovaní v pedagogickej rade oznamuje, že všetky predmety, ktoré pred prerušením vyučovania z dôvodu COVID-19 boli klasifikované, aj klasifikovanými zostávajú. Pri určovaní koncoročnej známky z predmetu, budú zohľadnené vedomosti a zručnosti získané počas obdobia do prerušenia vyučovacieho procesu, prístup žiaka a plnenie si zadaných úloh počas dištančného vzdelávania so zohľadnením jeho možností a bude sa prihliadať aj na celkové výsledky dosiahnuté počas štúdia.

      • Oznam pre III.A a III.EA

      • Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR  https://www.ucimenadialku.sk/subory/2020-04-23-Rozhodnutie-MS-ZS_ZPS.pdf , vyučovanie sa pre III.A a III.EA končí 7. mája 2020.

       Koncoročné vysvedčenia dostanú žiaci spolu s vysvedčením o záverečnej skúške najneskôr 30. júna 2020.

       Záverečná skúška sa vykonáva administratívne. To znamená, že známka z písomnej, praktickej a ústnej časti ZS sa získa ako aritmetický priemer známok zo skupiny príbuzných predmetov. (Do priemeru známok sa započítajú koncoročné známky zo všetkých ročníkov a polročné známky z posledných dvoch ročníkov).

       Vedenie školy upozorňuje žiakov III.A a III.EA, aby si uvedomili, že musia do 7. mája mať uzavreté známky zo všetkých predmetov tretieho ročníka. Ak by nemali koncoročnú známku z tretieho ročníka, nemôžu administratívne vykonať ani ZS.

       Je preto nevyhnutné, aby každý žiak splnil najneskôr do 5.5.2020 úlohy, zadania a testy, ktoré mu boli pridelené  počas dištančného vzdelávania!!

      • Oznam pre II.S

      • Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR  https://www.ucimenadialku.sk/subory/2020-04-23-Rozhodnutie-MS-spojene.pdf, sa vyučovanie končí 7. mája 2020.

       Vysvedčenie z posledného ročníka vydá stredná škola spolu s maturitným vysvedčením najneskôr 30. júna 2020.

       Je nevyhnutné, aby maturant pristúpil k vypracovaniu zadaných úloh počas dištančného vzdelávania tak, aby mu bolo v zmysle vyššie uvedeného rozhodnutia možné uzatvoriť známku na konci šk. roka.

       Vedenie školy žiada maturantov II.S, aby sa s rozhodnutím oboznámili a s prípadnými otázkami obrátili na triedneho učiteľa.

      • Prijímacie konanie 2020

      • Prihlášky na stredné školy je možné podať do 15. mája 2020 a k prihláške sa nebude vyžadovať potvrdenie od lekára.

       Prijímacie pohovory na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna 2020.

     • Končíš 9. ročník?
      • Končíš 9. ročník?

      • V šk. roku 2020/2021 otvárame:

       3 ročné učebné odbory - kuchár, čašník

        

       Bez prijímacej skúšky

       Štúdium je bezplatné

        

       Bližšie informácie na: skola@gastroskola.sk, 02 45 24 87 99. 0917 638 732

     • Si nevyučený a podnikáš v odbore?
      • Si nevyučený a podnikáš v odbore?

      • Si nevyučený a podnikáš v odbore?

       Získaj výučný list externou formou aj popri zamestnaní. 6444 H čašník, servírka 6445 H kuchár

       Absolventi  získajú  výučný list. dĺžka štúdia:

       • 1 rok – pre žiakov, ktorí už majú maturitu alebo iný výučný list (títo žiaci študujú len odborné predmety)
       • pre žiakov, ktorí už daný odbor  začali študovať  v dennej forme ale štúdium neukončili, určí dĺžku štúdia riaditeľ školy podľa ich zaradenia do príslušného ročníka UO.

       Poplatok za štúdium: 500€ celý ročník, 250€ len odborné predmety

       Viac info na 0917 638 732

      • Aktualizované informácie o ďalšej organizácii vyučovania na SSOŠ - Gastroškola, Bratislava

      • Vážení rodičia, milí žiaci,

       vzhľadom na vzniknutú situáciu si Vás dovoľujem informovať, že na základe rozhodnutia ministra školstva:

       V školách a školských zariadeniach bude  vyučovanie prerušené aj od 30. 03. 2020 až do odvolania.

       EČ  a PF IČ MS sa v šk. roku 2019/2020 nebudú konať. Ústne maturitné skúšky sa budú realizovať do 2 týždňov po nástupe  do školy.

       Termín podania prihlášok na stredné školy je predĺžený do 15. mája 2020.

       Výučba bude počas nasledujúcich  týždňov naďalej pokračovať dištančnou formou - žiaci sa budú pripravovať doma individuálne, online podľa pokynov vyučujúcich. Na www.ucimenadialku.sk  nájdu učitelia, žiaci, ale aj rodičia materiály na digitálne vzdelávanie.

       Rozhodnutie ministra: https://www.minedu.sk/data/att/16003.pdf

        

        Rovnako vás chcem požiadať o dôsledné dodržiavanie nasledujúcich pokynov:

       Žiaci!

       1. Počas prerušenia vyučovania sa riaďte nariadeniami a odporúčaniami ÚVZ SR a RÚVZ BA, sledujte médiá.
       2. Obmedzte pobyt a pohyb  mimo trvalého bydliska, zachovávajte tzv. „domácu karanténu“, nezdružujte sa, nevykonávajte brigádnickú činnosť, aby ste  v záujme svojho zdravia, ale aj ostatných ľudí  čo najviac obmedzili šírenie nového koronavírusu.
       3. Úlohy a študijné materiály  vám budú učitelia posielať elektronicky (napr. cez EduPage, Microsoft 365...), preto je vašou povinosťou sledovať informácie cez tieto kanály prípadne na webe školy a v mailoch od učiteľov.
       4.  Sledujte aspoň raz denne webovú stránku školy z dôvodu aktualizovania vzniknutej situácie.

       Vážení rodičia!

       1. Žiadame vás, aby ste usmernili svoje deti, aby voľný čas netrávili v nákupných centrách alebo inak organizované v skupinách, aby vaše deti  zostali doma,  vyhli sa hromadným akciám, potulovaniu sa po uliciach a podobne, aby sa prijaté opatrenia neminuli očakávanému účinku.
       2. V prípade, že sa u vás alebo vášho dieťaťa objaví podozrenie na nákazu novým koronavírusom, prípadne sa toto podozrenie potvrdí, prosíme, informujte  ihneď riaditeľa školy, prípadne zástupkyne riaditeľa.  V prípade akýchkoľvek zdravotných problémov  konzultujte svoj zdravotný stav so svojím lekárom.

        

        Ďakujeme za spoluprácu.

       Ing. Jarmila Tiefenbacherová,  riaditeľka školy

     •      Zmluvný zamestnávateľ Hotel Mama´s
      • Zmluvný zamestnávateľ Hotel Mama´s

      • DUÁLNY SYSTÉM VZDELÁVANIA – KOMBINÁCIA TEÓRIE A PRAXE

        

       Duálne vzdelávanie je: 

       Duálne vzdelávanie predstavuje spojenie  teoretického vzdelávania v strednej odbornej škole  s praktickým vyučovaním priamo  u zamestnávateľa.

        

       Výhody duálneho vzdelávania:

       ·moderná forma štúdia

       ·platená prax

       ·dopravné a stravné

       ·nenahraditeľné skúsenosti

       ·garancia pracovného miesta  

       ·1 týždeň v škole teoretická príprava, 1 týždeň na prevádzke praktické vyučovanie 

        

       Zmluvní zamestnávatelia na školský rok 2019/2020:

       Hotel Mama's

        

       Ďalšie informácie o systéme duálneho vzdelávania www.dualnysystem.sk