• Čašník

     • 6444 K čašník, servírka

     •  

      Kód a názov odboru: 6444 K čašník, servírka
      Forma štúdia: denná
      Dĺžka štúdia: 4 roky
      Spôsob ukončenia štúdia: maturitná skúška, výučný list
      Podmienky pre prijatie: úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ, zdravotná spôsobilosť, úspešné vykonanie prijímacej skúšky z predmetov matematika a slovenský jazyk

       

      Poskytnuté vzdelanie: úplné stredné odborné vzdelanie.  

       

      Teoretické / praktické vyučovanie:

      Teoretické vyučovanie sa uskutočňuje v kmeňových a odborných učebniach školy. Praktická časť výuky prebieha v prestížnych hoteloch a zariadeniach, ktoré zabezpečuje škola (Sheraton, Hotel Mama´s, Hotel Set a iné). 

       

      Škola ponúka:

      • praktické vyučovanie v prestížnych hoteloch a zariadeniach
      • moderné vybavenie tried a odborných učební (interaktívne tabule)
      • platenú prax už od 1. ročníka
      • možnosť absolvovať odborné kurzy: barmanský, baristický
      • účasť žiakov na odborných súťažiach
      • individuálny prístup k žiakom
      • možnosť štúdia v systéme duálneho vzdelávania
      • Free wifi v priestoroch školy
      • spoločenskú miestnosť (biliard, ping-pong, kalčeto, PlayStation)
      • krúžkovú činnosť
      • vzdelanie aj integrovaným žiakom
      • online vyučovanie v čase COVID 19

       

      Pracovné uplatnenie absolventa:

      študijný odbor pripravuje absolventov na výkon povolania čašník, servírka ktorí sa uplatnia v službách ako zamestnanci reštaurácií, hotelov a ostatných zariadení spoločného stravovania. Absolventi majú možnosť pokračovať v štúdiu na vysokej škole.

       

      Poplatky školné 250€ / rok

                         zakúpenie pracovného oblečenia