• Nadstavbové štúdium

     • 6403 L podnikanie v remeslách a službách

     • Kód a názov odboru: 6403 L podnikanie v remeslách a službách

      Forma štúdia: externá

      Dĺžka štúdia: 2 roky

      spôsob ukončenia štúdia: maturitná skúška

       

      Charakteristika odboru, uplatnenie:

      študijný odbor podnikanie v remeslách a službách poskytuje úplné stredné odborné vzdelanie so zameraním na drobné a stredné podnikanie v službách. Umožňuje žiakom, ktorí úspešne absolvovali trojročný učebný odbor v oblasti služieb, získať vyššiu odbornú kvalifikovanosť. Po úspešnom vykonaní maturitnej skúšky je absolvent schopný založiť a prevádzkovať vlastný súkromný podnik v podmienkach voľného trhu v oblasti služieb. Absolvent sa môže uchádzať o pomaturitné štúdium alebo o štúdium na vysokej škole.

       

      Podmienky pre prijatie:

       

      V tomto odbore si môže urobiť maturitu absolvent týchto učebných odborov: Nadvaznosti_studia.pdf

       

      Spôsob štúdia: štúdium prebieha piatky poobede od 14:00 do 20:30

       

      Poplatky:  zápisný poplatok 30€

                          školné 700 € / šk.rok

       

      Bližšie informácie Vám radi poskytneme na čísle 02/45 24 87 99