• Externé štúdium - výučný list

     • 6445 H Kuchár, 6444 H čašník, servírka

     • Kód a názov učebného odboru: 6445 H kuchár, 6444 H čašník, servírka

      Forma štúdia: externá

      Dĺžka štúdia: 1 rok

      Spôsob ukončenia štúdia: záverečná skúška, výučný list

      Termín podania prihlášky: do 20. júna

       

      Pre koho je štúdium určené:

      • žiak vyštudoval strednú alebo vysokú školu. Má záujem získať výučný list v odbore kuchár alebo čašník (preukázateľne odpracoval aspoň 160 hodín v odbore).
      • žiak má z odboru (kuchár alebo čašník) ukončené dva  roky štúdia a pracuje v odbore.
      • žiak má ukončené dva roky iného stredoškolského štúdia, ale pracuje v odbore kuchár  alebo čašník.
      • žiak má v odbore (kuchár alebo čašník) ukončené dva roky štúdia, ale nepracuje v odbore. Odborný výcvik bude vykonávať na našich zmluvných pracoviskách.

       

      Podmienky pre prijatie:

      • prihlásenie sa na štúdium vyplnením žiadosti o prijatie
      • predloženie originál dokladov o vzdelaní (výučný list, maturitné vysvedčenie...)
      • úspešné absolvovanie prijímacej skúšky (predmety a rozsah učiva vieme určiť po zaslaní vysvedčení)
      • predloženie potvrdenia o odpracovaní 160 hodín v odbore, alebo pracovnej zmluvy
      • predloženie platného zdravotného preukazu (pracovníka v potravinárstve)
      • vyplnenie identifikačnej karty žiaka
       

      Pracovné uplatnenie absolventa:

      učebný odbor 6445 H a 6444 H pripravuje absolventov na výkon povolania kuchár alebo čašník, ktorí sa uplatnia v službách ako zamestnanci reštaurácií, hotelov a ostatných zariadení spoločného stravovania. 

      Spôsob štúdia: štúdium prebieha piatky poobede od 14:00 do 20:30 (2-3 piatky do mesiaca)

       

      Poplatky:  zápisný poplatok 100€

                          školné 500€ / šk.rok