• Organizácia školského roka

    • Organizácia školského roka 2023/2024

    • - je v súlade so Sprievodcom školským rokom 2023/2024 vydaným MŠVVaŠ SR a Hlavnými smermi činnosti SSOŠ-Gastroškola pre daný školský rok.

     1.1 Vyučovanie

     Školský rok sa začína 1. septembra 2023.

     Školské vyučovanie sa začína 4. septembra 2023 (pondelok).

     Školské vyučovanie v 1. polroku šk. roka sa končí 31. januára 2024 (streda).

     Školské vyučovanie v 2. polroku šk. roka sa začína 1. februára 2024 (štvrtok) a končí sa 28. júna 2024 (piatok).

     1.2 Prázdniny

     Prázdniny

     šk. rok 2023/2024

     Posledný deň vyučovania pred

     začiatkom prázdnin

      

     Termín prázdnin

     Začiatok vyučovania po

     prázdninách

     jesenné

     27. október 2023

     (piatok)

     1. október –
     2. október 2023

     2. november 2023

     (štvrtok)

     vianočné

     22. december 2023 (piatok)

     23. december 2023

     – 7. január 2024

     8. január 2024 (pondelok)

      

      

      

     jarné

     Banskobystrický kraj,

     Žilinský kraj, Trenčiansky kraj

     16. február 2024 (piatok)

     19. február –

     23. február 2024

     26. február 2024 (pondelok)

     Košický kraj,

     Prešovský kraj

     23. február 2024 (piatok)

     26. február –

     1. marec 2024

     4. marec 2024 (pondelok)

     Bratislavský kraj, Nitriansky kraj, Trnavský kraj

     1. marec 2024 (piatok)

     4. marec –

     8. marec 2024

     11. marec 2024 (pondelok)

     veľkonočné

     27. marec 2024 (streda)

     28. marec –

     2. apríl 2024

     3. apríl 2024

     (streda)

      

     letné

     28. jún 2024

     (piatok)

     1. júl –

     1. september 2024

     2. september 2024 (pondelok)

      

     1.3 Maturitné skúšky (MS)

     Riadny termín EČ a PFIČ MS   - od 12. 3. 2024 (utorok „B“) až 13. 3. 2024 (streda „B“) z

     predmetov podľa nižšie uvedenej tabuľky.

     Testovanie EČ a PFIČ

     Termín

     Predmet

     riadny termín

     12.3.2024 utorok „B“

     SJL

     13.3.2024 streda „B“

     ANJ/NEJ

     náhradný termín

     9. – 12.4.2024

     SJL/CJ

     opravný termín pre šk.r.23/24

     5.-8.9.  3. – 6.9.2024

     SJL/CJ

     Náhradný termín EČ a PFIČ MS - pre šk. rok 2023/24 od 9. – 12. 4. 24 a od 3. – 6. 9. 2024.

          Opravný termín EČ a PFIČ MS - pre šk. rok 2023/2024 -  3. – 6. 9. 2024.

     Opravný termín ÚFIČ MS za šk.r.2022/2023 - 13.9.2023 – streda „B“

     Zber údajov o žiakoch prihlásených na EČ a PFIČ MS pre školský  rok 2023/2024 bude v termíne 1. – 31. októbra 2023. Vyplnenú písomnú prihlášku na maturitnú skúšku odovzdá žiak svojmu triednemu učiteľovi do 29. septembra 2023.

     Klasifikačná porada pre maturitné triedy II.NS a II.S - 9. mája 2024 (štvrtok „B“).

     Posledné vyučovanie:

     • pre II.S - 3. mája  2024 (piatok „A“). Dátum vydania koncoročného vysvedčenia pre triedu II. S– 10. mája 2024
     • pre II.NS - 10. mája  2024 (piatok „B“). Dátum vydania koncoročného vysvedčenia pre triedu II. NS– 10. mája 2024

     Akademický týždeňod 13. – 17. mája 2024.
     PČOZ MS:

     • pre II.NS a II.S  - 30. apríla  2024 (utorok „A“) - formou obhajoby vlastného projektu

     ÚFIČ MS - termíny ÚFIČ MS, určia SŠ príslušné RÚŠS v čase od 20. mája 2024 do 7. júna 2024 - (budeme maturovať pravdepodobne v I. termíne)  

     predpoklad:

     • 20. mája 2024 (SJL/CJ)
     • 21. mája 2024 (TČOZ)

     Odovzdávanie maturitných vysvedčení - 24. mája 2024 (piatok „B“).

     1.4 Záverečné skúšky

     Riadny termín

     Klasifikačná porada pre triedu III.A - 6. júna 2024 (štvrtok „B“).

     Posledné vyučovanie III.A - 7.júna 2024 (piatok „B“) – odborný výcvik. Dátum vydania koncoročného vysvedčenia pre triedu III.A - 7. júna 2024.

     Vyučovacie voľno od 10. - 12. júna 2024.

     Praktická časť ZS: 13. – 14. júna 2024 (štvrtok-piatok „A“)

     Teoretická časť ZS: 17. júna 2024 (pondelok „B“)  (asi 20 žiakov)

     Slávnostné odovzdávanie vysvedčení o ZS a výučného listu - 21. júna 2024 (piatok „B“).

     1.5 Prijímacie konanie 

     Zápis do I. ročníka (na šk. rok 2024/2025) po splnení kritérií prijímania

     I. kolo –1. termín – 2.5.2024 -  štvrtok „A“

     I. kolo – 2. termín – 6.5.2024 -  pondelok „B“

     • do 17.5.2024 zverejnenie výsledkov  - zoznam uchádzačov
     • do 22.5.2024 potvrdí SŠ uchádzač alebo ZZ  neplnoletého prijatie na vzdelávanie

     II. kolo – 18.6.2024 – utorok „B“ (zverejnenie konania 2. kola – do 6.6.2024)

     • do 21.6.2024 zverejnenie výsledkov
     • do 26.6.2024 potvrdí SŠ uchádzač alebo ZZ  neplnoletého prijatie na vzdelávanie

     Rozhodnutia sa doručujú len tým, ktorí neboli prijatí a tým, ktorých ZZ potvrdil prijatie.

     1.6 Účelové cvičenia a Kurz na ochranu života a zdravia (KOŽaZ)

     Obsah učiva „Ochrana života a zdravia“ sa realizuje účelovými cvičeniami priamo v teréne a samostatným kurzom na ochranu života a zdravia: 
     Účelové cvičenia sa uskutočnia :

     - pre žiakov 1. ročníka UO (I.A) v trvaní 1 deň – 6 hodín za ročník.

     Časový harmonogram: 2. polrok – 30.4.2024 (utorok „A“)  

     - pre žiakov 2. ročníka UO (II.A) v trvaní 1 deň – 6 hodín za ročník.

     Časový harmonogram: 1. polrok – 13.9.2023 (streda „B“) 

     - pre žiakov 3. ročníka UO (III.A) v trvaní 1 deň – 6 hodín za ročník.

     Časový harmonogram: 2. polrok – 30.4.2024 (utorok „A“) 

     KOŽ a Z sa uskutoční:

     - pre žiakov 2. ročníka UO (II.A) v trvaní troch dní po 6 hodín

     Časový harmonogram:  2. polrok –  20.5. – 22.5.24 (pondelok až streda „B“ ) – /počas ÚFIČ MS/.

     1.7 Kurz pohybových aktivít v prírode

     Kurz pohybových aktivít v prírode sa organizuje:

     • pre učebné odbory v 1. ročníku štúdia

     Koná sa v rozsahu piatich vyučovacích dní, najmenej však v rozsahu 15 vyučovacích hodín. Organizuje sa formou lyžiarskeho alebo plaveckého kurzu. V prípade záujmu zorganizujeme lyžiarsky kurz.

     Časový harmonogram: I.A –  február 2024 /od 5.2. – 9.2.2024 v týždni  „A“ /

     Poznámka: 
     1) Počas exkurzie, alebo školského výletu tvorí skupinu jedného PZ najviac 25 žiakov. Jedno lyžiarske družstvo tvorí najviac 15 žiakov.
     2) Školské výlety sa môžu organizovať raz v školskom roku a trvajú najviac dva vyučovacie dni.

      

     1.8 Vydanie vysvedčení

     Škola vydáva žiakovi v posledný deň 1. polroka šk. roka - 31.1.2024 (streda „B“) výpis klasifikácie prospechu a správania žiaka za prvý polrok. Formu výpisu si určí škola.
     V posledný vyučovací deň druhého polroka 28. júna 2024 (piatok „A“) škola vydáva vysvedčenie s údajmi za obidva polroky. 
     V záverečných ročníkoch SŠ sa žiakom vydáva vysvedčenie v poslednom vyučovacom dni posledného týždňa pred začiatkom maturitnej/záverečnej skúšky - 10.5.2024 (piatok „B“) trieda II.NS a II.S a 7.6.2024 (piatok „B“) – trieda III.A.