• Organizácia školského roka

    • Organizácia školského roka 2022/2023

    • Organizácia školského roka 2022/2023

     - je v súlade so Sprievodcom školským rokom 2022/2023 vydaným MŠVVaŠ SR a Hlavnými smermi činnosti SSOŠ-Gastroškola pre daný školský rok.

     1.1 Vyučovanie

     Školský rok sa začína 1. septembra 2022.

     Školské vyučovanie sa začína 5. septembra 2022 (pondelok).

     Školské vyučovanie v 1. polroku šk. roka sa končí 31. januára 2023 (utorok).

     Školské vyučovanie v 2. polroku šk. roka sa začína 1. februára 2023 (stredu) a končí sa 30. júna 2023 (piatok).

     1.2 Prázdniny

     Organizačné pokyny na školský rok 2022/2023

     Dni voľna: Podľa § 150 ods.5 Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v období školského vyučovania môže riaditeľ školy poskytnúť žiakom zo závažných dôvodov, najmä organizačných a prevádzkových, najviac päť dní voľna. V čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu môže riaditeľ školy poskytnúť žiakom viac ako päť dní voľna; počet dní určí ministerstvo školstva.

      

     1.3 Maturitné skúšky (MS)

     Riadny termín EČ a PFIČ MS   - od 14. 3. 2023 (utorok) až 15. 3. 2023 (streda) z

     predmetov podľa nižšie uvedenej tabuľky.

     Náhradný termín EČ a PFIČ MS:

     • pre šk. rok 2022/2023   - 3. – 5. 4. a 12.4. 2023 a 5. – 8. 9. 2023.

           Opravný termín EČ a PFIČ MS:

     • pre šk. rok 2021/2022 - 6. 9. 2022 (EČ a PFIČ SJL – 2 žiaci na gymnáziu Metodova)
     • pre šk. rok 2022/2023 -  5. – 8. 9. 2023.

     Opravný termín ÚFIČ MS za šk.r.2021/2022

     •  20.9.2022 – utorok „A“ (3 žiaci)

      

     Dni konania OT pre jednotlivé predmety určí Národný inštitút vzdelávania mládeže (ďalej len „NIVAM“, ako nástupnícka organizácia NÚCEM) na základe počtu prihlásených žiakov a zverejní ich najneskôr 2. 8 2022, resp. 2023.

     Zber údajov o žiakoch prihlásených na EČ a PFIČ MS pre školský rok 2022/2023 sa uskutoční v termíne 3. – 27. 10. 2022.  (budeme nahlasovať jedného reprobovaného žiaka)

     Prihlásenie žiaka na maturitnú skúšku - písomne triednemu učiteľovi do 30. septembra 2022.

      

      

     Testovanie EČ a PFIČ

     Termín

     Predmet

     riadny termín

     14.3.2023 utorok „B“

     SJL

     15.3.2023 streda „B“

     ANJ/NEJ

     náhradný termín

     3.- 5.4.2023

     a

     12.4.2023

     SJL/CJ

     opravný termín

     6.9.2022° utorok „A“ GYM. Metodova

     (výsledky do 16.9.22)

     SJL

     5.-8.9.2023°°

     SJL/CJ

           ° - OT/NT pre šk.r.2021/2022

           °° - OT/NT pre šk.r.2022/2023

     Termíny ÚFIČ MS, určia jednotlivým SŠ príslušné RÚŠS v čase od 22. mája 2023 do 9. júna 2023.

     a) Klasifikačná porada pre maturitné triedy II.NS a II. S - 18. máj 2023 (štvrtok „A“).

     b) Posledné vyučovanie:

     •  pre II.S - 12. mája  2023 (piatok „B“). Dátum vydania koncoročného vysvedčenia pre triedu II. S– 19. mája 2023
     • pre II.NS - 19.mája  2023 (piatok „A“). Dátum vydania koncoročného vysvedčenia pre triedu II. NS– 19. mája 2023

     c) Príprava žiakov na maturitnú skúšku– akademický týždeň od 22. - 26. mája 2023.
     d) PČOZ MS :

     • pre II.NS a II.S  - 28. apríla  2023 (piatok „B“) (formou obhajoby vlastného projektu)

     e) ÚFIČ MS v týždni od 29. mája – 2. júna  2023 (budeme maturovať pravdepodobne v II. termíne)  (predpoklad 29. mája (SJL/CJ)–30. mája 2023 (TČOZ)

     f) Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení - 2. júna 2023 (piatok „A“).

      

     1.4 Záverečné skúšky

     Riadny termín:

     1. Klasifikačná porada pre končiace triedy III.A a III.EA - 8. júna 2023 (štvrtok „B“).
     2. Posledné vyučovanie:
     • III.A - 9.júna 2023 (piatok „B“) - škola
     • III.EA - 2. júna 2023 (piatok „A“)

                  Dátum vydania koncoročného vysvedčenia pre triedu III.A a III.EA - 9. júna 2023

     1. Príprava žiakov na záverečnú skúšku – vyučovacie voľno od 12. - 14. júna 2023.
     2. Praktická časť ZS III.EA/III.A: 15. júna – 16. júna 2023 (štvrtok-piatok „A“)
     3. Teoretická časť ZS (III.A/III.EA) - 19. júna 2023 (pondelok „B“)  (asi 20 žiakov)
     4. Slávnostné odovzdávanie vysvedčení o ZS  - 23. júna 2023 (piatok „B“).

      

     1.5 Prijímacie konanie 

     Zápis do I. ročníka (na šk. rok 2023/2024) po splnení kritérií prijímania

     1. I. kolo - 1. termín – 4.5.2023 -  štvrtok „A“
     2. I. kolo – 2. termín – 9.5.2023 -  utorok „B“
     •  do 24.5.2023 potvrdí SŠ uchádzač alebo ZZ  neplnoletého prijatie na vzdelávanie
     1. II. kolo – 20.6.2023 – utorok „B“ (zverejnenie konania 2. kola – do 6.6.2023)
     •  do 28.6.2023 potvrdí SŠ uchádzač alebo ZZ  neplnoletého prijatie na vzdelávanie

      

     1.6 Účelové cvičenia a Kurz na ochranu života a zdravia 

     Obsah učiva „Ochrana života a zdravia“ sa realizuje účelovými cvičeniami priamo v teréne a samostatným kurzom na ochranu života a zdravia: 
     1. Účelové cvičenia sa uskutočnia :

     - pre žiakov 1. ročníka UO (I.A) v trvaní 1 deň – 6 hodín za ročník.

     Časový harmonogram: 1. polrok – 9.9.2022 (piatok „A“)  

     - pre žiakov 2. ročníka UO (II.A) v trvaní 1 deň – 6 hodín za ročník.

     Časový harmonogram: 1. polrok – 16.9.2022 (piatok „B“) 

     - pre žiakov 3. ročníka UO (III.A) v trvaní 1 deň – 6 hodín za ročník.

     Časový harmonogram: 1. polrok – 16.9.2022 (piatok „B“) 

     2. KOŽ a Z sa uskutoční:

     - pre žiakov 2. ročníka UO (II.A) v trvaní troch dní po 6 hodín

     Časový harmonogram:  2. polrok –  19.6. – 21.6.23 (pondelok až streda „B“ ) – /počas teoretickej časti ZS 19.6.23/

     1.7 Kurz pohybových aktivít v prírode

     Kurz pohybových aktivít v prírode sa organizuje:

     • pre učebné odbory v 1. ročníku štúdia

     Koná sa v rozsahu piatich vyučovacích dní, najmenej však v rozsahu 15 vyučovacích hodín. Organizuje sa formou lyžiarskeho alebo plaveckého kurzu. V prípade záujmu zorganizujeme lyžiarsky kurz.

     Časový harmonogram: I.A –  február 2023 /od 6.2. – 10.2.2023 v týždni  „A“ /


     Poznámka: 
     1) Počas exkurzie, alebo školského výletu tvorí skupinu jedného PZ najviac 25 žiakov.

     Jedno lyžiarske družstvo tvorí najviac 15 žiakov.
     2) Školské výlety sa môžu organizovať raz v školskom roku a trvajú najviac dva vyučovacie dni.

      

     1.8 Vydanie vysvedčení

     Škola vydáva žiakovi v posledný deň 1. polroka šk. roka - 31.1.2023 (utorok „B“) výpis klasifikácie prospechu a správania žiaka za prvý polrok. Formu výpisu si určí škola.
     V posledný vyučovací deň druhého polroka 30. júna 2023 (piatok „A“) škola vydáva vysvedčenie s údajmi za obidva polroky. 
     V záverečných ročníkoch SŠ sa žiakom vydáva vysvedčenie v poslednom vyučovacom dni posledného týždňa pred začiatkom maturitnej/záverečnej skúšky - 19.5.2023 (piatok „A“) trieda II.NS a II.S a 9.6.2023 (piatok „B“) – trieda III.A a III.EA.