• Organizácia školského roka

    • Organizácia školského roka 2019/2020

    • - je vypracovaná v súlade s Pedagogicko - organizačnými pokynmi na školský rok 2019/2020 vydanými Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

     1.1 Vyučovanie

     Školský rok sa začína 1. septembra 2019. Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2019 (pondelok „A“).
     Školské vyučovanie sa člení na vyučovanie v prvom a druhom polroku nasledovne:
     a) Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2020 (piatok „B“). 
     b) Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 4. februára 2020 (pondelok „A“). a končí sa 30. júna 2020 (utorok „B“). ).

     1.2 Prázdniny

     Prázdniny

     Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin

     Termín prázdnin

     Začiatok vyučovania po prázdninách

     jesenné

     29. október 2019

     (utorok „A“)

     30. október–

     31. október 2019

     4. november2019

     (pondelok „B“)

     vianoč

     20. december 2019

     (piatok „B“)

     23. december 2019

     – 7. január 2020

     8. január 2020

     (streda „A“)

       jarné

     Bratislavský kraj, Nitriansky kraj Trnavský kraj

     14. február 2020

     (piatok „B“)

     17. február –

     21. február 2020

     24. február 2020

     (pondelok „B“)

     veľkonoč

     8. apríl 2020

     (streda „B“)

     9. apríl–

     14. apríl 2020

     15. apríl 2020

     (streda „A“)

     letné

     30. jún 2020

     (utorok „B“)

     1. júl–

     31. august 2020

     2. september 2020

     (streda „A“)

     Dni voľna: Podľa § 150 ods.5 Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v období školského vyučovania môže riaditeľ školy poskytnúť žiakom zo závažných dôvodov, najmä organizačných a prevádzkových, najviac päť dní voľna. O poskytnutí voľna podľa § 150 ods. 5 zákona informuje riaditeľ školy zriaďovateľa školy a príslušný orgán miestnej štátnej správy v školstve.

     1.3 Maturitné skúšky

     Riadny termín MS

     Prihlásenie žiaka na maturitnú skúšku - písomne triednemu učiteľovi do 30. septembra 2019.
     Riadny termín maturitnej skúšky:
     Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v školskom roku 2019/2020 v dňoch:

     17. marca 2020 (utorok „A“) – v predmete slovenský jazyk a literatúra
     18. marca 2020 (streda „A“) – v predmetoch anglický jazyk, nemecký jazyk

      

     Náhradný termín EČ MS a PFIČ MS sa uskutoční v termíne 31. marec – 3. apríl 2020. Dni konania náhradného termínu pre jednotlivé predmety určí NÚCEM na základe počtu prihlásených žiakov a zverejní ich najneskôr 25. marca 2020.

      Termíny internej časti maturitnej skúšky okrem písomnej formy jednotlivým SŠ určia príslušné OŠ OÚ v ich územnej pôsobnosti v čase od 18. mája 2020 do 5. júna 2020.

      Opravný termín externej časti MS a písomnej formy internej časti MS pre školský rok 2019/2020 sa uskutoční v termíne 3. – 8. september 2020. Dni konania opravného termínu pre jednotlivé predmety určí NÚCEM na základe počtu prihlásených žiakov a zverejní ich najneskôr 3. augusta 2020.

     a) Klasifikačná porada pre maturitnú triedu II. S - 11. mája  2020 (pondelok „A“). b) Posledné vyučovanie:

     ·       pre II.S - 24.apríla  2020 (piatok „B“). Dátum vydania koncoročného vysvedčenia pre triedu II. S – 15. mája 2020

     c) Príprava žiakov na maturitnú skúšku– akademický týždeň od 11. - 15. mája 2020.
     d) PČOZ MS :

     ·       pre II.S - 30. apríl  2020 (štvrtok „A“) (formou obhajoby vlastného projektu)

     e) ÚFIČ MS v týždni od 18. máj – 22. máj  2020  (predpoklad 18. máj /TČOZ/–19. máj 2020 /SJL/CJ/)

     f) Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení - 22. máj 2020 (piatok „B“).

      

     1.4 Záverečné skúšky

      

     Opravný termín ZS19  (1 žiak)

      

     a)     písomná časť – 11.9.2019

     b)    praktická časť a ústna časť – 12.9.2019

      

     Riadny termín:

      a)     Klasifikačná porada pre končiace triedy III.A a III.EA - 10. júna 2020 (streda „A“).

     b)    Posledné vyučovanie:

     ·       III.A - 10.júna 2020 (streda „A“).

     ·       III.EA - 5. júna 2020 (piatok „B“)

     Dátum vydania koncoročného vysvedčenia pre triedu III.A a III.EA - 12. jún 2020

     c)     Príprava žiakov na záverečnú skúšku – vyučovacie voľno od 11. - 15. júna 2020.

     d)    Písomná časť ZS (III.A a III.EA): 16. júna  2020 (utorok „B“)

     e)     Praktická časť ZS III.A: 17. júna 2020 (streda „B“)

     f)      Praktická časť ZS III.EA: 18. júna 2020 (štvrtok „B“)

     g)     Ústna časť ZS (III.A a III.EA) - 19. júna 2020 (piatok „B“)

     h)    Slávnostné odovzdávanie vysvedčení o ZS  - 26. júna 2020 (piatok „A“).

      

     1.5 Prijímacie konanie 


     Zápis do I. ročníka po splnení kritérií prijímania

     a)     I. kolo - 1. termín 11. 5. 2020 (pondelok  „A“), 2. termín 14. 5. 2020 (štvrtok „A“).
     Prihlášky posielajú ZŠ do 20.04. 2020.

     b)     II. kolo – 16.6.2020 (utorok „B“)

      

     1.6 Účelové cvičenia a Kurz na ochranu života a zdravia

     Obsah učiva „Ochrana života a zdravia“ sa realizuje účelovými cvičeniami priamo v teréne a samostatným kurzom na ochranu života a zdravia: 
     1. Účelové cvičenia sa uskutočnia :

     - pre žiakov 1. ročníka UO (I.A) v trvaní 1 deň – 6 hodín za ročník.

     Časový harmonogram: 2. polrok – 30.4.2020 (štvrtok „A“)  – počas PČOZ MS

     - pre žiakov 2. ročníka UO (II.A) v trvaní 1 deň – 6 hodín za ročník.

     Časový harmonogram: 2. polrok – 18.5.2020 (pondelok „B“)  – počas ÚFIČ MS

     pre žiakov 3. ročníka UO (III.A) v trvaní 1 deň – 6 hodín za ročník.

     Časový harmonogram: 2. polrok – 30.4.2020 (štvrtok „A“)  – počas PČOZ MS

     2. KOŽaZsa uskutoční:

     - pre žiakov 2. ročníka UO (II.A) v trvaní troch dní po 6 hodín

     Časový harmonogram:  17.6. – 19.6.2020 streda až piatok) v týždni „B“ – počas ZS

     1.7 Kurz pohybových aktivít v prírode

     Kurz pohybových aktivít v prírode sa organizuje:

     -        pre učebné odbory v 1. ročníku štúdia

     Koná sa v rozsahu piatich vyučovacích dní, najmenej však v rozsahu 15 vyučovacích hodín. Organizuje sa formou lyžiarskeho alebo plaveckého kurzu

     Časový harmonogram: I.A - január – február 2020 /lyžiarsky kurz od 3.2. – 7.2.2020 alebo od 2.3. - 6.3.2020 v týždni  „A“ /


     Poznámka: 
     1) Počas exkurzie, turistického kurzu, kurzu iných športov alebo školského výletu tvorí skupinu jedného pedagogického zamestnanca najviac 25 žiakov. Jedno lyžiarske družstvo tvorí najviac 15 žiakov a jedno snoubordingové družstvo tvorí najviac 10 žiakov. Jedno plavecké družstvo tvorí najviac 10 žiakov.
     2) Školské výlety sa môžu organizovať raz v školskom roku a trvajú najviac dva vyučovacie dni.

     1.8 Vydanie vysvedčení

     Škola vydáva žiakovi v posledný deň 1. polroka šk. roka - 31.1.2020 (piatok „B“výpis klasifikácie prospechu a správania žiaka za prvý polrok. Formu výpisu si určí škola.
     V posledný vyučovací deň druhého polroka 30. júna 2020 (utorok „B“) škola vydáva vysvedčenie s údajmi za obidva polroky. 
     V záverečných ročníkoch SŠ sa žiakom vydáva vysvedčenie v poslednom vyučovacom dni posledného týždňa pred začiatkom maturitnej/záverečnej skúšky - 15.5.2020 (piatok „A“) trieda II.S a 12.6.2020 (piatok „A“) – trieda III.A a III.EA.
      

     September

      

     1.9.19

     Začiatok školského roka 2019/20  a prvého polroku

     2.9.19

     Slávnostné otvorenie školského roka a začiatok vyučovania v prvom polroku – pondelok „A“ o 9,00

     4.9.19

     Začiatok vyučovania podľa rozvrhu

     7.9.19

     Súťaž vo varení guláša o cenu starostu PB

     11.9. - 12.9.19

     OT ZS III.EA  (1 žiak) - 11.9 - písomná časť a predpríprava, 12.9. - praktická časť a ústna

     12.9.19

     Pedagogická rada (prerokovanie návrhu na začlenenie žiakov so ZZ)

     12.9.19

     Rada školy, Rady rodičov, triedne aktívy (17,00 štvrtok „B“)

     25.9.19

     Aktivity k Svetovému dňu mlieka v školách (streda „B“) II.A a I.NS

     25.9.19

     1. ročník Župného športového dňa

     26.9.19

     Aktivity k Európskemu dňu jazykov (štvrtok „B“)  II.A a I.NS

     Október

      

     2.10.19

     Pedagogická rada a zasadnutie Rady školy (vyjadrenie k SVVČ a Plánu práce školy) - streda „A“

     29.10.19

     Imatrikulácia a Halloween utorok „A“ /v škole je I.A, III.A a I.NS/

     November

      

     7. – 10.11.19

     Bibliotéka, Pedagogika 2019 (týždeň „B“)

     12.11.19

     Priebežná hodnotiaca porada za 1. štvrťrok (utorok „A“)

     18.– 22.11.19

     Baristický kurz

     28.11.19

     Deň otvorených dverí  - štvrtok „A“ triedy: I.A, III.A

     (20.11.19 je monitor pre 5. ročníky)

     December

      

     19.12.19

     Posedenie pri kapustnici štvrtok „B“ – PZ a žiaci

     Január

      

     9.1.20

     Rada školy (schválenie kritérií prijímacích skúšok), zasadnutie rady rodičov, triedne aktívy (17,00 štvrtok „A“)

     28.1.20

     Klasifikačná porada (utorok „B“) – 1. polrok, Pedagogická rada - kritéria prijímacích skúšok

     31.1.20

     Odovzdávanie výpisu hodnotenia prospechu a správania žiaka za prvý polrok šk. r. 2019/2020 – piatok „B“

     Január/Február

      

     3.2 – 7.2.20

     alebo od

     2.3. - 6.3.20

     Lyžiarsky kurz I.A

     13.2.19

     Deň otvorených dverí  - štvrtok „B“ triedy: II.A, I.NS

     Marec

      

     17.3.20

     EČ a PFIČ MS20 zo slovenského jazyka a literatúry – utorok „B“

     18.3.20

     EČ a PFIČ MS20 z anglického a  nemeckého  jazyka – streda „B“

     20.3.20

     Aktivity k svetovému dňu vody (22.3.20) piatok „A“ I.A a III.A

     31.3.20

     Slávnostná PR (utorok „A“) pri príležitosti Dňa učiteľov, klasifikačná porada po dodatočnej klasifikácii za I. polrok šk.r.2019/2020)

     Apríl

      

     7.4.20

     Aktivity k svetovému dňu zdravia utorok „B“ - II.A a I.NS

     16.4.20

     Priebežná hodnotiaca porada –za 3. štvrťrok, triedne aktívy(17,00 štvrtok „A“), zasadnutie rady rodičov, rady školy

     30.4.20

     PČOZ MS20 triedy II.S – obhajoba vlastného projektu  (štvrtok „ A“)

     30.4.20

     Účelové cvičenie I.A a III.A (štvrtok „A“ – v čase PČOZ MS20)

     Máj

      

     11.5.20

     I. kolo 1. termín prijímacích skúšok do SŠ a zápis žiakov (denné štúdium – UO, ŠO) - pondelok „A“

     11.5.20

     KLP (pondelok „A“) – koncoročná pre maturitnú triedu II.S

     14.5.20

     I. kolo 2. termín  prijímacích skúšok do SŠ a zápis žiakov (denné štúdium – UO, ŠO) - štvrtok „A“

     18. - 19.5.20

     ÚFIČ MS20  triedy  II.S (TČOZ, - pondelok „B“, SJL a CJ – utorok „B“)

     18.5.20

     Účelové cvičenie II.A (pondelok „B“ – v čase ÚFIČ MS20) a I.NS  PRX

     22.5.20

     Vydávanie maturitných vysvedčení žiakom II.S (piatok „B“)

     29.5.20

     Športový deň žiakov a zamestnancov školy a Deň detí (piatok„ A“) triedy I.A a III.A

     Jún

      

     10.6.20

     KLP (streda„ A“) – koncoročná pre triedu III.A a III.EA

     triedne aktívy (17,00) zasadnutie rady rodičov, rady školy

     11. – 15.6.20

     Študijné voľno pre III.A a III.EA

     17.6.- 19.6.20

     KOŽaZ -  II.A (v čase ZS, týždeň „B“)

     16.6.20

     Písomná časť ZS (utorok „ B“) trieda III.A a III.EA

     17.6.20

     Praktická časť ZS (streda „ B“)  trieda III.A

     18.6.20

     Praktická časť ZS (štvrtok „ B“)  trieda III.EA

     16.6. 20

     Prijímacie konanie žiakov do I. ročníka denného štúdia II. kolo (utorok „B“) a zápis žiakov

     19.6.20

     Ústna časť ZS piatok „B“) pre trieda III.A a III.EA

     25.6.20

     KLP (štvrtok „A“) – koncoročná pre triedy I.A, II.A, I.S, I.NS

     26.6.20

     Vydávanie výučných listov pre žiakov III.A a III.EA piatok „A“

     29.6.20

     Celoškolské výlety.

     30.6.20

     Vydávanie vysvedčení (utorok „B“) /koniec 2.polroka/ triedy   I.A, II.A, I.S, I.NS

     Júl - august

      

     3.7.20

     Pedagogická rada (piatok „B“) – slávnostná hodnotiaca

     1.7.-31.8.20

     Letné prázdniny.

     od 19.8.20

     Nástup PZ do školy po dovolenke

     od 20.8.20

     Prijímacie skúšky do III.EA na šk. rok 2020/2021

     26.8-27.8.20

     Komisionálne skúšky  - doklasifikovanie/opravné skúšky

     28.8.20

     Pedagogická rada (piatok)