• Organizácia školského roka

    • Organizácia školského roka 2021/2022

    • Organizácia školského roka 2021/2022

     - je v súlade so Sprievodcom školským rokom 2021/2022 vydaným MŠVVaŠ SR.

     1.1 Vyučovanie

     1. Školský rok sa začína 1. septembra 2021. Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2021 (štvrtok). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2022 (pondelok).
     2. Školské vyučovanie v druhom polroku školského roka sa začína  1. februára 2022 (utorok)    a končí sa 30. júna 2022 (štvrtok).

     1.2 Prázdniny

      

      

     Prázdniny

     Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin

      

     Termín prázdnin

     Začiatok vyučovania po prázdninách

     jesenné

     27. október 2021

     (streda)

     1. október –
     2. október 2021

     2. november 2021

     (utorok)

     vianočné

     22. december 2021

     (streda)

     23. december 2021

     – 7. január 2022

     10. január 2022

     (pondelok)

     polročné

     3. február 2022

     (štvrtok)

     4. február 2022

     (piatok)

     7. február 2022

     (pondelok)

      

      

      

     jarné

     Košický kraj,

     Prešovský kraj

     18. február 2022

     (piatok)

     21. február –

     25. február 2022

     28. február 2022

     (pondelok)

     Bratislavský kraj, Nitriansky kraj

     Trnavský kraj

     25. február 2022

     (piatok)

     28. február –

     4. marec 2022

     7. marec 2022

     (pondelok)

     Banskobystrický kraj,

     Žilinský kraj, Trenčiansky kraj

     4. marec 2022

     (piatok)

     7. marec –

     11. marec 2022

     14. marec 2022

     (pondelok)

     veľkonočné

     13. apríl 2022

     (streda)

     14. apríl –

     19. apríl 2022

     20. apríl 2022

     (streda)

     letné

     30. jún 2022

     (štvrtok)

     1. júl –
     2. september 2022

     5. september 2022

     (pondelok)

     Dni voľna: Podľa § 150 ods.5 Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v období školského vyučovania môže riaditeľ školy poskytnúť žiakom zo závažných dôvodov, najmä organizačných a prevádzkových, najviac päť dní voľna. O poskytnutí voľna podľa § 150 ods. 5 zákona informuje riaditeľ školy zriaďovateľa školy a príslušný orgán miestnej štátnej správy v školstve.

      

     1.3 Maturitné skúšky (MS)

     Riadny termín MS

     Prihlásenie žiaka na maturitnú skúšku - písomne triednemu učiteľovi do 30. septembra 2021.
     Riadny termín maturitnej skúšky:
     Externá časť a písomná forma internej časti MS sa uskutoční v šk. r. 2021/2022 v dňoch:

     15. marca 2022 (utorok „A“) – v predmete slovenský jazyk a literatúra
     16. marca 2022 (streda „A“) – v predmetoch anglický jazyk, nemecký jazyk

      

     Náhradný termín externej časti (EČ) MS a písomnej formy internej časti (PFIČ) MS sa uskutoční v termíne 5. – 8. apríl 2022.

     Príslušné OŠ OÚ určia termíny internej časti MS, okrem písomnej formy, jednotlivým SŠ vo svojej územnej pôsobnosti v čase od 23. mája 2022 do 10. júna 2022.

     Informácie o maturitnej skúške sú zverejňované na https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita

     Testovanie

     Termín

     Predmet

      

      

     riadny termín

     15. 3. 2022

     slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra

     16. 3. 2022

     cudzie jazyky

     17. 3. 2022

     matematika

     18. 3. 2022

     slovenský jazyk a slovenská literatúra, ukrajinský jazyk

     a literatúra

      

     náhradný termín

      

      

     5. – 8. 4. 2022

      

     slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra, cudzie jazyky, matematika, slovenský jazyk a slovenská literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra

      

      

      

     opravný termín

      

     3. – 8. 9. 2021*

     slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra, cudzie jazyky, matematika, slovenský jazyk a slovenská literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra

      

     3. – 8. 9. 2022**

     slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra, cudzie jazyky, matematika, slovenský jazyk a slovenská literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra

     *opravný termín pre školský rok 2020/2021; **opravný termín pre školský rok 2021/2022

     Opravný termín MS

     Opravný termín EČ a PFIČ MS pre školský rok 2020/2021 sa uskutoční v termíne 3. – 8. septembra 2021 a opravný termín EČ a PFIČ MS pre školský rok 2021/2022 sa uskutoční v termíne 5. – 8. septembra 2022. Dni konania opravného termínu pre jednotlivé predmety určí NÚCEM na základe počtu prihlásených žiakov a zverejní ich najneskôr 1. augusta 2021, resp. 2022.

      

     a) Klasifikačná porada pre maturitné triedy II.NS a II. S - 12. máj 2022 (štvrtok „A“). b) Posledné vyučovanie:

     • pre II.S - 6. mája  2022 (piatok „B“). Dátum vydania koncoročného vysvedčenia pre triedu II. S– 13. mája 2022
     • pre II.NS - 13.mája  2022 (piatok „B“). Dátum vydania koncoročného vysvedčenia pre triedu II. NS– 13. mája 2022

     c) Príprava žiakov na maturitnú skúšku– akademický týždeň od 16. - 20. mája 2022.
     d) PČOZ MS :

     • pre II.NS a II.S  - 29. apríla  2022 (piatok „A“) (formou obhajoby vlastného projektu)

     e) ÚFIČ MS v týždni od 23. mája – 27. mája  2022  (predpoklad 23. mája (SJL/CJ)–24. mája 2022 (TČOZ)

     f) Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení - 27. mája 2022 (piatok „A“).

      

     1.4 Záverečné skúšky

     Riadny termín:

      

     1. Klasifikačná porada pre končiace triedy III.A a III.EA - 9. júna 2022 (štvrtok „A“).
     2. Posledné vyučovanie:
     • III.A - 10.júna 2022 (piatok „A“) - OVY
     • III.EA - 3. júna 2022 (piatok „B“)

     Dátum vydania koncoročného vysvedčenia pre triedu III.A a III.EA - 10. júna 2022

     1. Príprava žiakov na záverečnú skúšku – vyučovacie voľno od 13. - 15. júna 2022.
     2. Praktická časť ZS (III.A a III.EA): 16. - 17. júna 2022 
     3. Teoretická časť ZS (III.A a III.EA) - 20. júna 2022 
     4. Slávnostné odovzdávanie vysvedčení o ZS  - 24. júna 2022 (piatok „A“).

      

     1.5 Prijímacie konanie 

     Zápis do I. ročníka po splnení kritérií prijímania

     1. I. kolo - 1. termín – 9.5.2022
     2. I. kolo – 2. termín – 12.5.2022
     3. II. kolo – 21.6.2022 (zverejnenie konania 2. kola – do 6.6.2022)

      

     1.6 Účelové cvičenia a Kurz na ochranu života a zdravia  (MŠVVaŠ SR neodporúča plánovať v tomto šk. r.)

     Obsah učiva „Ochrana života a zdravia“ sa realizuje účelovými cvičeniami priamo v teréne a samostatným kurzom na ochranu života a zdravia: 
     1. Účelové cvičenia sa v prípade pozitívnej epidemiologickej situácie uskutočnia :

     - pre žiakov 1. ročníka UO (I.A) v trvaní 1 deň – 6 hodín za ročník.

     Časový harmonogram: 1. polrok – 03.09.2021 (piatok „A“)  

     - pre žiakov 2. ročníka UO (II.A) v trvaní 1 deň – 6 hodín za ročník.

     Časový harmonogram: 1. polrok – 03.09.2021 (piatok „A“)   

     - pre žiakov 3. ročníka UO (III.A) v trvaní 1 deň – 6 hodín za ročník.

     Časový harmonogram: 1. polrok – 6.9.2021 (pondelok „B“) 

     2. KOŽ a Z sa v prípade pozitívnej epidemiologickej situácie uskutoční:

     - pre žiakov 2. ročníka UO (II.A) v trvaní troch dní po 6 hodín

     Časový harmonogram:  23.5. – 25.5.2022 (pondelok až streda „A“ ) – počas ÚFIČ MS

     alebo 21. -23.6.22 (utorok až štvrtok „A“ ) – počas ZS

     1.7 Kurz pohybových aktivít v prírode (MŠVVaŠ SR neodporúča realizovať v tomto šk. r.)

     Kurz pohybových aktivít v prírode sa organizuje:

     • pre učebné odbory v 1. ročníku štúdia

     Koná sa v rozsahu piatich vyučovacích dní, najmenej však v rozsahu 15 vyučovacích hodín. Organizuje sa formou lyžiarskeho alebo plaveckého kurzu

     Časový harmonogram: I.A - január – február 2021 /lyžiarsky kurz od 31.1. – 4.2.2022 alebo od 14.2. - 18.2.2022 v týždni  „A“ /


     Poznámka: 
     1)
     Počas exkurzie, turistického kurzu, kurzu iných športov alebo školského výletu tvorí skupinu jedného pedagogického zamestnanca najviac 25 žiakov. Jedno lyžiarske družstvo tvorí najviac 15 žiakov a jedno snoubordingové družstvo tvorí najviac 10 žiakov. Jedno plavecké družstvo tvorí najviac 10 žiakov.
     2) Školské výlety sa môžu organizovať raz v školskom roku a trvajú najviac dva vyučovacie dni.

      

     1.8 Vydanie vysvedčení

     Škola vydáva žiakovi v posledný deň 1. polroka šk. roka - 31.1.2022 (pondelok„A“výpis klasifikácie prospechu a správania žiaka za prvý polrok. Formu výpisu si určí škola.
     V posledný vyučovací deň druhého polroka 30. júna 2022 (štvrtok „B“) škola vydáva vysvedčenie s údajmi za obidva polroky. 
     V záverečných ročníkoch SŠ sa žiakom vydáva vysvedčenie v poslednom vyučovacom dni posledného týždňa pred začiatkom maturitnej/záverečnej skúšky - 13.5.2022 (piatok „A“) trieda II.NA a II.S a 10.6.2022 (piatok „A“) – trieda III.A a III.EA.