• Organizácia školského roka

    • Organizácia školského roka 2020/2021

    • - je v súlade so Sprievodcom školským rokom 2020/2021 vydaným MŠVVaŠ SR.

     1.1 Vyučovanie

     Školský rok sa začína 1. septembra 2020. Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2020 (streda „A“). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 29. januára 2021 (piatok „B“).

     2. Školské vyučovanie v druhom polroku školského roka sa začína 2. februára 2021 (utorok „A“) a končí sa 30. júna 2021 (streda „B“).

     1.2 Prázdniny

     Prázdniny

     Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin

     Termín prázdnin

     Začiatok vyučovania po prázdninách

     jesenné

     28. október 2020

     (streda „A“)

     29. október –

     30. október 2020

     2. november 2020

     (pondelok „B“)

     vianoč

     22. december 2020

     (utorok „A“)

     23. december 2020

     – 7. január 2021

     8. január 2021

     (piatok „A“)

     polročné

     29. január 2021

     (piatok)

     1. február 2021

     (pondelok)

     2. február 2021

     (utorok)

     jar

     Bratislavský kraj, Nitriansky kraj Trnavský kraj

     26. február 2021 (piatok „B“)

     1. marec –

     5. marec 2021

     8. marec 2021

     (pondelok „B“)

     veľkonoč

     31. marec 2021

     (streda „A“)

     1. apríl –
     6. apríl 2021

     7. apríl 2021

     (streda „B“)

     letné

     30. jún 2021

     (streda „B“)

     1. júl –

     31. august 2021

     2. september 2021

     (štvrtok)

              

     Dni voľna: Podľa § 150 ods.5 Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v období školského vyučovania môže riaditeľ školy poskytnúť žiakom zo závažných dôvodov, najmä organizačných a prevádzkových, najviac päť dní voľna. O poskytnutí voľna podľa § 150 ods. 5 zákona informuje riaditeľ školy zriaďovateľa školy a príslušný orgán miestnej štátnej správy v školstve. (pravdepodobne bude riaditeľské voľno udelené na 8.1.2021 - piatok „A“)

     1.3 Maturitné skúšky (MS)

     Riadny termín MS

     Prihlásenie žiaka na maturitnú skúšku - písomne triednemu učiteľovi do 30. septembra 2020.
     Riadny termín maturitnej skúšky:
     Externá časť a písomná forma internej časti MS sa uskutoční v šk. r. 2020/2021 v dňoch:

     16. marca 2021 (utorok „A“) – v predmete slovenský jazyk a literatúra
     17. marca 2021 (streda „A“) – v predmetoch anglický jazyk, nemecký jazyk

     Náhradný termín externej časti (EČ) MS a písomnej formy internej časti (PFIČ) MS sa uskutoční v termíne 8. – 13. apríl 2021.

     Príslušné OŠ OÚ určia termíny internej časti MS, okrem písomnej formy, jednotlivým SŠ vo svojej územnej pôsobnosti v čase od 17. mája 2021 do 4. júna 2021.

     Opravný termín MS

     Opravný termín EČ MS a PFIČ MS pre šk. r. 2020/2021 sa uskutoční v termíne 3. – 8. september 2021. Dni konania opravného termínu pre jednotlivé predmety určí NÚCEM na základe počtu prihlásených žiakov a zverejní ich najneskôr 2. augusta 2021.

     a) Klasifikačná porada pre maturitné triedy II.NS a II. S - 13. máj 2021 (štvrtok „A“). b) Posledné vyučovanie:

     • pre II.S - 7.mája  2021 (piatok „B“). Dátum vydania koncoročného vysvedčenia pre triedu II. S– 14. mája 2021
     • pre II.NS - 14.mája  2021 (piatok „B“). Dátum vydania koncoročného vysvedčenia pre triedu II. NS– 14. mája 2021

     c) Príprava žiakov na maturitnú skúšku– akademický týždeň od 17. - 21. mája 2021.
     d) PČOZ MS :

     • pre II.NS a II.S  - 30. apríla  2021 (piatok „A“) (formou obhajoby vlastného projektu)

     e) ÚFIČ MS v týždni od 24. mája – 28. mája  2021  (predpoklad 24. mája /TČOZ/–25. mája 2021 /SJL/CJ/)

     f) Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení - 28. mája 2021 (piatok „B“).

     1.4 Záverečné skúšky

     Riadny termín:

     1. Klasifikačná porada pre končiace triedy III.A a III.EA - 10. júna 2021 (štvrtok „A“).
     2. Posledné vyučovanie:
     • III.A - 10.júna 2021 (štvrtok „A“).
     • III.EA - 4. júna 2021 (piatok „B“)

     Dátum vydania koncoročného vysvedčenia pre triedu III.A a III.EA - 11. júna 2021

     1. Príprava žiakov na záverečnú skúšku – vyučovacie voľno od 11. - 15. júna 2021.
     2. Písomná časť ZS (III.A a III.EA): 16. júna  2021 (streda „B“)
     3. Praktická časť ZS III.A: 17. júna 2021 (štvrtok „B“)
     4. Praktická časť ZS III.EA: 18. júna 2021 (piatok „B“)
     5. Ústna časť ZS (III.A a III.EA) - 21. júna 2021 (pondelok „A“)
     6. Slávnostné odovzdávanie vysvedčení o ZS  - 25. júna 2021 (piatok „A“).

      

     1.5 Prijímacie konanie (termín zatiaľ nie je určený)

     Zápis do I. ročníka po splnení kritérií prijímania

     1. I. kolo - 1. termín
     2. II. kolo

     1.6 Účelové cvičenia a Kurz na ochranu života a zdravia

     Obsah učiva „Ochrana života a zdravia“ sa realizuje účelovými cvičeniami priamo v teréne a samostatným kurzom na ochranu života a zdravia: 
     1. Účelové cvičenia sa uskutočnia :

     - pre žiakov 1. ročníka UO (I.A) v trvaní 1 deň – 6 hodín za ročník.

     Časový harmonogram: 1. polrok – 4.9.2020 (piatok „A“)  

     - pre žiakov 2. ročníka UO (II.A) v trvaní 1 deň – 6 hodín za ročník.

     Časový harmonogram: 1. polrok – 4.9.2020 (piatok „A“) 

     - pre žiakov 3. ročníka UO (III.A) v trvaní 1 deň – 6 hodín za ročník.

     Časový harmonogram: 1. polrok – 7.9.2020 (pondelok „B“) 

     2. KOŽ a Z sa uskutoční:

     - pre žiakov 2. ročníka UO (II.A) v trvaní troch dní po 6 hodín

     Časový harmonogram:  24.5. – 26.5.2021 (pondelok až streda „A“ ) – počas ÚFIČ MS

     1.7 Kurz pohybových aktivít v prírode

     Kurz pohybových aktivít v prírode sa organizuje:

     • pre učebné odbory v 1. ročníku štúdia

     Koná sa v rozsahu piatich vyučovacích dní, najmenej však v rozsahu 15 vyučovacích hodín. Organizuje sa formou lyžiarskeho alebo plaveckého kurzu

     Časový harmonogram: I.A - január – február 2021 /lyžiarsky kurz od 1.2. – 5.2.2021 alebo od 15.2. - 19.2.2021 v týždni  „A“ /

     Poznámka: 
     1) Počas exkurzie, turistického kurzu, kurzu iných športov alebo školského výletu tvorí skupinu jedného pedagogického zamestnanca najviac 25 žiakov. Jedno lyžiarske družstvo tvorí najviac 15 žiakov a jedno snoubordingové družstvo tvorí najviac 10 žiakov. Jedno plavecké družstvo tvorí najviac 10 žiakov.
     2) Školské výlety sa môžu organizovať raz v školskom roku a trvajú najviac dva vyučovacie dni.

     1.8 Vydanie vysvedčeníŠkola vydáva žiakovi v posledný deň 1. polroka šk. roka - 29.1.2021 (piatok „B“výpis klasifikácie prospechu a správania žiaka za prvý polrok. Formu výpisu si určí škola.
     V posledný vyučovací deň druhého polroka 30. júna 2021 (streda „B“) škola vydáva vysvedčenie s údajmi za obidva polroky. 
     V záverečných ročníkoch SŠ sa žiakom vydáva vysvedčenie v poslednom vyučovacom dni posledného týždňa pred začiatkom maturitnej/záverečnej skúšky - 14.5.2021 (piatok „A“) trieda II.NA a II.S a 11.6.2021 (piatok „A“) – trieda III.A a III.EA.