• Pracovné ponuky

   • Riaditeľ školy

    • Úväzok:
     100%
     Dátum nástupu:
     1.12.20021
    • Požiadavky:
     Zriaďovateľ – Gastroškola s.r.o., Ipeľská 7, 821 07 Bratislava
     v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa školy:
     Súkromná stredná odborná škola- Gastroškola, Bieloruská 1, Bratislava

     Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky uchádzača na vykonávanie miesta riaditeľa školy podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a o odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠ VV a Š SR č. 1/2020 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé.

     Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady:
     • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa požadované pre príslušný druh a typ školy podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 138/2019 Z. z.) a vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 1/2020 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov,
     • vykonanie prvej atestácie pre príslušnú kategóriu a podkategóriu pedagogického zamestnanca (učiteľ strednej školy),
     • najmenej päť rokov pedagogickej činnosti v odbornej strednej škole obdobného typu,
     • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
     • bezúhonnosť (v zmysle § 15 zákona č. 138/2019 Z. z.),
     • zdravotná spôsobilosť,
     • vypracovaný návrh koncepcie rozvoja školy.

     Iné kritériá a požiadavky:
     • znalosť príslušnej legislatívy,
     • komunikatívnosť,
     • práca s počítačom,
     • riadiace a organizačné schopnosti,
     • osobné a morálne predpoklady,
     • spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku.
     Zoznam dokladov, ktoré treba pripojiť k prihláške do výberového konania:
     • žiadosť do výberového konania,
     • presná adresa pre doručovanie písomností, e-mail a telefonický kontakt,
     • doklady o vzdelaní,
     • doklady o absolvovaní prvej atestácie (prvej kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady),
     • profesijný štruktúrovaný životopis,
     • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti v zmysle § 15 zákona č. 138/2019 Z. z.,
     • preukázanie zdravotnej spôsobilosti pre výkon funkcie riaditeľa (nie staršie ako jeden mesiac),
     • potvrdenie o pedagogickej činnosti (nie staršie ako jeden mesiac),
     • vypracovaný návrh koncepcie rozvoja školy,

     Prihlášky s úradne overenými fotokópiami dokladov o vzdelaní je potrebné predložiť najneskôr do 21.októbra 2021 do 13,00 h na adresu:
     Súkromná stredná odborná škola- Gastroškola, Bieloruská 1, Bratislava
     v zalepenej obálke s výrazným označením Výberové konanie. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.
     Vybraní uchádzači, ktorí budú spĺňať predpoklady tohto oznámenia, budú pozvaní na výberové konanie elektronickou formou (e-mailom) alebo telefonicky.
     Úspešný uchádzač je povinný do troch pracovných dní od vymenovania do funkcie poskytnúť súhlas so spracovaním osobných údajov cez http//:crinfo.iedu.sk za účelom overenia bezúhonnosti v zmysle §15 zákona č. 138/2019 Z. z.