• Kuchár

     • 6445 H kuchár

     •  

      Kód a názov odboru: 6445 H kuchár
      Forma štúdia: denná
      Dĺžka štúdia: 3 roky
      Spôsob ukončenia štúdia: záverečná skúška, výučný list
      Podmienky pre prijatie: úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ, zdravotná spôsobilosť,bez prijímacej skúšky

       

      Poskytnuté vzdelanie: stredné odborné vzdelanie  

      Absolventi tohoto odboru majú možnosť pokračovať v štúdiu a získať úplné stredné odborné vzdelanie  (maturitu) na našej škole v 2-ročnom nadstavbovom štúdiu dennou alebo externou formou.

       

      Teoretické / praktické vyučovanie:

      Teoretické vyučovanie sa uskutočňuje v kmeňových a odborných učebniach školy. Praktická časť výuky prebieha v prestížnych hoteloch a zariadeniach, ktoré zabezpečuje škola (Sheraton, Hotel Mama´s, Hotel Set a iné). Študenti chodia vždy jeden týždeň do školy a jeden týždeň na prax.

       

      Škola ponúka:

      • praktické vyučovanie v prestížnych hoteloch a zariadeniach
      • moderné vybavenie tried a odborných učební (interaktívne tabule)
      • platenú prax už od 1. ročníka
      • možnosť absolvovať odborné kurzy: barmanský, baristický
      • účasť žiakov na odborných súťažiach
      • individuálny prístup k žiakom
      • možnosť štúdia v systéme duálneho vzdelávania
      • Free wifi v priestoroch školy
      • spoločenskú miestnosť (biliard, ping-pong, kalčeto, PlayStation)
      • krúžkovú činnosť
      • vzdelanie aj integrovaným žiakom
      • online vyučovanie v čase COVID 19

       

      Pracovné uplatnenie absolventa:

      učebný odbor pripravuje absolventov na výkon povolania kuchár, ktorí sa uplatnia v službách ako zamestnanci reštaurácií, hotelov a ostatných zariadení spoločného stravovania.

       

      Poplatky školné sa neplatí !

                         zakúpenie pracovného oblečenia

                         rodičovský príspevok 100 €/ šk. rok

      Kritéria prijímania - celé znenie TU.