• Prijímacie konanie

    • denné štúdium

    • V školskom roku 2023/2024 otvárame podľa schváleného plánu výkonov tieto učebné odbory:

      

     6444 H čašník, servírka 3 ročný odbor, výučný list 10 žiakov
     6445 H kuchár 3 ročný odbor, výučný list 15 žiakov
     6444 K čašník, servírka 4 ročný odbor, maturita 12 žiakov
     6445 K kuchár 4 ročný odbor, maturita 6 žiakov

      

     ŠKOLNÉ SA NEPLATÍ !

      

     3-ročný učebný odbor

     Žiaci budú prijímaní na štúdium bez prijímacej skúšky.

      

     Podmienkou pre prijatie  je:

     -         úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ ( získanie nižšieho stredného vzdelania)

     -         splnenie podmienok prijímacieho konania 

     -         uchádzač nesmie byť žiakom inej strednej školy

      

      

     4-ročný študijný odobr

      

     Podmienkou pre prijatie  je:

     -         úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ ( získanie nižšieho stredného vzdelania)

     -         vykonanie jednoduchej prijímacej skúšky

     -         splnenie podmienok prijímacieho konania 

     -         uchádzač nesmie byť žiakom inej strednej školy

      

     Podanie prihlášky: Prihlášky na stredné školy podáva zákonný zástupca žiaka: 

           - elektronicky (formulár prihlášky si vygeneruje zo školského informačného systému, ktorý ZŠ používa a vyplnenú ju odošle najneskôr do 14. marca 2022 základnej škole. Riaditeľ ZŠ prihlášku elektronicky potvrdí bezodkladne tak, aby zákonný zástupca mohol podať prihlášku v zákonnej lehote do 20. marca 2023). Následne zákonný zástupca odošle prihlášku všetkým stredným školám, ktoré uviedol v prihláške.               

              - v listinnej podobe na predpísanom tlačive s podpismi oboch zákonných zástupcov. Riaditeľ ZŠ potvrdí hodnotenie žiaka na prihláške bezodkladne tak, aby zákonný zástupca mohol podať prihlášku v zákonnej lehote. Zákonný zástupca vyhotoví potrebný počet kópií prihlášky a každú kópiu podpíše a do 20. marca 2023 podá poštou alebo osobne každej strednej škole, ktorú uviedol v prihláške. 

      

     Uchádzač, ktorý nie je žiakom základnej školy, podáva prihlášku priamo na strednú školu.

      

     Kritériá prijímania - celé znenie TU.