• Prijímacie konanie

    • denné štúdium

    • 3-ročný učebný odbor

     V školskom roku 2024/2025 otvárame podľa schváleného plánu výkonov tieto učebné odbory:

     6444 H čašník, servírka 3 ročný odbor, výučný list 11 žiakov
     6445 H kuchár 3 ročný odbor, výučný list 20 žiakov

      

     ŠKOLNÉ SA NEPLATÍ !

     Žiaci budú prijímaní na štúdium bez prijímacej skúšky.

     Podmienkou pre prijatie  je:

     • úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ ( získanie nižšieho stredného vzdelania)
     • splnenie podmienok prijímacieho konania 
     • uchádzač nesmie byť žiakom inej strednej školy

     Podanie prihlášky: 

     Prihlášky na stredné školy podáva zákonný zástupca žiaka: 

     • elektronicky (formulár prihlášky si vygeneruje zo školského informačného systému, ktorý ZŠ používa a vyplnenú ju odošle najneskôr do 14. marca 2024 základnej škole. Riaditeľ ZŠ prihlášku elektronicky potvrdí bezodkladne tak, aby zákonný zástupca mohol podať prihlášku v zákonnej lehote do 20. marca 2024). Následne zákonný zástupca odošle prihlášku všetkým stredným školám, ktoré uviedol v prihláške.               
     • v listinnej podobe na predpísanom tlačive s podpismi oboch zákonných zástupcov. Riaditeľ ZŠ potvrdí hodnotenie žiaka na prihláške bezodkladne tak, aby zákonný zástupca mohol podať prihlášku v zákonnej lehote. Zákonný zástupca vyhotoví potrebný počet kópií prihlášky a každú kópiu podpíše a do 20. marca 2024 podá poštou alebo osobne každej strednej škole, ktorú uviedol v prihláške. 

     Uchádzač, ktorý nie je žiakom základnej školy, podáva prihlášku priamo na strednú školu.

     Záujemcovia o štúdium sa môžu  informovať o podmienkach štúdia na telefónnom čísle 02/45 24 87 99, alebo prostredníctvom elektronickej komunikácie na skola@gastroskola.sk

     Kritériá prijímania - celé znenie TU.

     Výsledky prijímacieho konania na 3-ročný učebný odbor 6445 H - kuchár
     Poradové číslo Uchádzač o štúdium Vyhodnotenie
     Číselný kód Spĺňa podmienky Výsledok priemer ANJ/SJL
     1 93CW4 áno Prijatý 2
     2 84GK2 áno Prijatý 2,5
     3 83PA4 áno Prijatý 3
     4 75ZJ4 áno Prijatý 3
     5 36LP8 áno Prijatý 3
     6 91AM1 áno Prijatý 3,5
     7 46XN4 áno Prijatý 3,5
     8 84HW9 áno Prijatý 3,5
     9 82EN5 áno Prijatý 3,5
     10 66BS2 áno Prijatý 4
     11 29ZM8 áno Prijatý 4
     12 15MH4 áno Prijatý 4
     13 57LS3 áno Prijatý 4
     14 28FG5 áno Prijatý 4
     15 22ZY8 áno Prijatý 4
     16 49FS2 áno Prijatý 4
     17 23PJ7 áno Prijatý 4
     18 16YQ6 áno Prijatý 4
     19 66TA6 áno Prijatý 4,5
     20 95GH1 áno Prijatý aabs
     21 58MB4 áno Prijatý aabs
     22 83SE2 áno Prijatý slov.
     23 38MB6 áno Prijatý aabs
     24 15ZG1 áno neprijatý 3,5
     25 36JH3 nie neprijatý x
     26 72GD6 áno neprijatý aabs
     27 54GZ6 áno neprijatý x
     28 Ľ 11CA7 áno neprijatý x
     29 24QZ8 áno neprijatý x

      

     Výsledky prijímacieho konania na 3-ročný učebný odbor 6444 H - čašník, servírka
     Poradové číslo Uchádzač o štúdium Vyhodnotenie
     Kód testu Spĺňa podmienky Výsledok priemer ANJ/SJL
     1 67QQ5 áno Prijatý 3
     2 38GZ7 áno Prijatý 3
     3 63XK8 áno Prijatý 3,5
     4 66YT4 áno Prijatý 3,5
     5 26FG5 áno Prijatý 3,5
     6 98ES9 áno Prijatý 3,5
     7 58DD5 áno Prijatý 3,5
     8 73BM1 áno Prijatý 4
     9 61GM3 áno Prijatý 4
     10 26ZB6 áno Prijatý 4
     11 64JX1 áno Prijatý 4
     12 76RY3 áno neprijatý x
     13 Ľ 91YZ7 áno neprijatý x