• Novinky

      • Oznam pre III.A a III.EA

      • Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR  https://www.ucimenadialku.sk/subory/2020-04-23-Rozhodnutie-MS-ZS_ZPS.pdf , vyučovanie sa pre III.A a III.EA končí 7. mája 2020.

       Koncoročné vysvedčenia dostanú žiaci spolu s vysvedčením o záverečnej skúške najneskôr 30. júna 2020.

       Záverečná skúška sa vykonáva administratívne. To znamená, že známka z písomnej, praktickej a ústnej časti ZS sa získa ako aritmetický priemer známok zo skupiny príbuzných predmetov. (Do priemeru známok sa započítajú koncoročné známky zo všetkých ročníkov a polročné známky z posledných dvoch ročníkov).

       Vedenie školy upozorňuje žiakov III.A a III.EA, aby si uvedomili, že musia do 7. mája mať uzavreté známky zo všetkých predmetov tretieho ročníka. Ak by nemali koncoročnú známku z tretieho ročníka, nemôžu administratívne vykonať ani ZS.

       Je preto nevyhnutné, aby každý žiak splnil najneskôr do 5.5.2020 úlohy, zadania a testy, ktoré mu boli pridelené  počas dištančného vzdelávania!!

      • Oznam pre II.S

      • Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR  https://www.ucimenadialku.sk/subory/2020-04-23-Rozhodnutie-MS-spojene.pdf, sa vyučovanie končí 7. mája 2020.

       Vysvedčenie z posledného ročníka vydá stredná škola spolu s maturitným vysvedčením najneskôr 30. júna 2020.

       Je nevyhnutné, aby maturant pristúpil k vypracovaniu zadaných úloh počas dištančného vzdelávania tak, aby mu bolo v zmysle vyššie uvedeného rozhodnutia možné uzatvoriť známku na konci šk. roka.

       Vedenie školy žiada maturantov II.S, aby sa s rozhodnutím oboznámili a s prípadnými otázkami obrátili na triedneho učiteľa.

      • Prijímacie konanie 2020

      • Prihlášky na stredné školy je možné podať do 15. mája 2020 a k prihláške sa nebude vyžadovať potvrdenie od lekára.

       Prijímacie pohovory na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna 2020.

      • Aktualizované informácie o ďalšej organizácii vyučovania na SSOŠ - Gastroškola, Bratislava

      • Vážení rodičia, milí žiaci,

       vzhľadom na vzniknutú situáciu si Vás dovoľujem informovať, že na základe rozhodnutia ministra školstva:

       V školách a školských zariadeniach bude  vyučovanie prerušené aj od 30. 03. 2020 až do odvolania.

       EČ  a PF IČ MS sa v šk. roku 2019/2020 nebudú konať. Ústne maturitné skúšky sa budú realizovať do 2 týždňov po nástupe  do školy.

       Termín podania prihlášok na stredné školy je predĺžený do 15. mája 2020.

       Výučba bude počas nasledujúcich  týždňov naďalej pokračovať dištančnou formou - žiaci sa budú pripravovať doma individuálne, online podľa pokynov vyučujúcich. Na www.ucimenadialku.sk  nájdu učitelia, žiaci, ale aj rodičia materiály na digitálne vzdelávanie.

       Rozhodnutie ministra: https://www.minedu.sk/data/att/16003.pdf

        

        Rovnako vás chcem požiadať o dôsledné dodržiavanie nasledujúcich pokynov:

       Žiaci!

       1. Počas prerušenia vyučovania sa riaďte nariadeniami a odporúčaniami ÚVZ SR a RÚVZ BA, sledujte médiá.
       2. Obmedzte pobyt a pohyb  mimo trvalého bydliska, zachovávajte tzv. „domácu karanténu“, nezdružujte sa, nevykonávajte brigádnickú činnosť, aby ste  v záujme svojho zdravia, ale aj ostatných ľudí  čo najviac obmedzili šírenie nového koronavírusu.
       3. Úlohy a študijné materiály  vám budú učitelia posielať elektronicky (napr. cez EduPage, Microsoft 365...), preto je vašou povinosťou sledovať informácie cez tieto kanály prípadne na webe školy a v mailoch od učiteľov.
       4.  Sledujte aspoň raz denne webovú stránku školy z dôvodu aktualizovania vzniknutej situácie.

       Vážení rodičia!

       1. Žiadame vás, aby ste usmernili svoje deti, aby voľný čas netrávili v nákupných centrách alebo inak organizované v skupinách, aby vaše deti  zostali doma,  vyhli sa hromadným akciám, potulovaniu sa po uliciach a podobne, aby sa prijaté opatrenia neminuli očakávanému účinku.
       2. V prípade, že sa u vás alebo vášho dieťaťa objaví podozrenie na nákazu novým koronavírusom, prípadne sa toto podozrenie potvrdí, prosíme, informujte  ihneď riaditeľa školy, prípadne zástupkyne riaditeľa.  V prípade akýchkoľvek zdravotných problémov  konzultujte svoj zdravotný stav so svojím lekárom.

        

        Ďakujeme za spoluprácu.

       Ing. Jarmila Tiefenbacherová,  riaditeľka školy

      • Otázky k šíriacej sa epidémii

      • V súvislosti s opatreniami proti šíreniu koronavírusu v rezorte školstva sa môžete pýtať odborníkov call centra, ktorí sú k dispozícii v pracovných dňoch od 8:00 h do 16:00 h na bezplatnom telefónnom čísle 0800 138 033 alebo e-mailovej adrese helpdesk@iedu.sk.

      • Online poradenstvo v CPPPaP

      • Od 06.04. 2020 bude možné cez pracovné dni od pondelka do štvrtka v čase od 9:00 - 15:00 možné využiť online poradenstvo v CPPPaP na Drieňovej, v BA  prostredníctvom ich webu. K dispozícii bude psychológ, špeciálny pedagóg a sociálny pedagóg. Na ich stránke nájdu rodičia a žiaci  aj všetky dôležité informácie týkajúce sa aktuálnej situácie.

       .