• Novinky

      • Klasifikovanie žiakov

       • Riaditeľka SSOŠ Gastroškola na základe usmernenia MŠVVaŠ SR a po prerokovaní v pedagogickej rade oznamuje, že všetky predmety, ktoré pred prerušením vyučovania z dôvodu COVID-19 boli klasifikované, aj klasifikovanými zostávajú. Pri určovaní koncoročnej známky z predmetu, budú zohľadnené vedomosti a zručnosti získané počas obdobia do prerušenia vyučovacieho procesu, prístup žiaka a plnenie si zadaných úloh počas dištančného vzdelávania so zohľadnením jeho možností a bude sa prihliadať aj na celkové výsledky dosiahnuté počas štúdia.