• Organizácia školského roka

   •  

    September

     

    1.9.23

    Začiatok školského roka 2023/24  a prvého polroku

    4.9.23

    Slávnostné otvorenie školského roka a začiatok vyučovania v prvom polroku – pondelok „A“ o 9,00

    5.9.23

    Začiatok vyučovania podľa rozvrhu

    9.9.23

    XXIII. ročník -  Súťaž vo varení guláša PB (sobota „A“)

    12.9.23

    Pedagogická rada /prerokovanie návrhu na začlenenie žiakov so ZZ/ (utorok „B“)

    12.9.23

    Rada školy (voľba zástupcu rodiča a zástupcu žiaka, prerokovanie plánu zasadnutí), Rada rodičov, Triedne aktívy (17,00 utorok „B“)

    13.9.23

    Účelové cvičenie II.A (streda „B“)

    13.9.23

    OT MS23 - ÚFIČ–  streda „B“ (2 žiaci)

    22.9.23

    BB GASTRO CUP 2023 – memoriál Janka Michnu (piatok „A“)

    26.9.23

    Aktivity k Európskemu dňu jazykov (utorok „B“)  II.A, I.NS a II.NS

    27.9.23

    Aktivity k Svetovému dňu mlieka v školách (streda „B“) II.A, I.NS a II.NS

    28.9.23

    Pedagogická rada a zasadnutie Rady školy (vyjadrenie sa k SVVČ a Plánu práce školy) - štvrtok „B“

    Október

     

    27.10.23

    Halloween -  piatok „B“ v škole je II.A, I.NS a II.NS

    November

     

    14.11.23

    Priebežná hodnotiaca porada za 1. štvrťrok (utorok „A“) Pedagogická rada a Rada školy (prerokovanie kritérií prijímacích skúšok na šk. rok 2025/26)

    16.11.23

    Imatrikulácia – štvrtok „A“ v škole je I.A, III.A a I.NS

    9. – 12.11.23

    Bibliotéka, Pedagogika 2023 (týždeň „B“)

    9.11.23

    Deň otvorených dverí  - štvrtok „B“ triedy: II.A, I.NS a II.NS

    30.11.23

    Aktivity ku dňu počítačovej bezpečnosti – štvrtok „A“

    December

     

    20.12.23

    Posedenie pri kapustnici streda „B“ – PZ a žiaci

    Január

     

    11.1.24

    Pracovná porada, Zasadnutie  Rady rodičov, Triedne aktívy (17,00 štvrtok „A“)

    29.1.24

    Klasifikačná porada (pondelok „B“) – 1. polrok, Pedagogická rada

    31.1.24

    Odovzdávanie výpisu hodnotenia prospechu a správania žiaka za prvý polrok šk. r. 2023/2024 – streda „B“

    Február

     

    8.2.24

    Deň otvorených dverí  - štvrtok „A“ triedy: I.A, III.A a I.NS

    19.2. - 23.2.24

    Lyžiarsky kurz I.A (ak bude záujem zo strany žiakov) – týždeň „A“

    Marec

     

    12.3.24

    EČ a PFIČ MS24 zo SJL – utorok „B“

    13.3.24

    EČ a PFIČ MS24 z ANJ a  NEJ – streda „B“

    22.3.24

    Aktivity k svetovému dňu vody piatok „A“ I.A,  III.A a I.NS

    26.3.24

    Slávnostná PR (utorok „B“) pri príležitosti Dňa učiteľov, klasifikačná porada po dodatočnej klasifikácii za I. polrok šk.r.2023/2024)

    Apríl

     

    22.4.24

    Priebežná hodnotiaca porada a PR–za 3. štvrťrok, Triedne aktívy (17,00 pondelok „ B“), zasadnutie  Rady rodičov, Rady školy (prerokovanie správy o hospodárení za rok 2023)

    30.4.24

    PČOZ MS24 triedy II.NS a II.S – obhajoba vlastného projektu  (utorok„ A“)

    30.4.24

    Účelové cvičenie I.A a III.A (utorok„ A“)

    Máj

     

    2.5.24

    I. kolo 1. termín prijímacích skúšok do SŠ (denné štúdium – UO, ŠO) - štvrtok „A“

    6.5.24

    I. kolo 2. termín  prijímacích skúšok do SŠ a zápis žiakov (denné štúdium – UO, ŠO) – utorok „B“

    9.5.24

    KLP (štvrtok „B“) – koncoročná pre maturitnú triedu II.NS a II.S

    13.5.- 17.5.24

    Akademický týždeň II.NS a II.S (týždeň „A“)

    17.5.24

    Zverejnenie výsledkov prijímania

    20.5. - 21.5.24

    ÚFIČ MS24  triedy  II.NS a II.S (SJL a CJ, - pondelok „B“, TČOZ – utorok „B“)

    20.5.- 22.5.24

    KOŽaZ  II.A (v čase ÚFIČ MS24)   (pondelok až streda „B“)

    24.5.24

    Vydávanie maturitných vysvedčení žiakom II.NS a II.S (piatok „B“)

    31.5.24

    Športový deň žiakov a zamestnancov školy a Deň detí (piatok„ A“) triedy I.A, III.A, I.NS a II.NS

    Jún

     

    6.6.24

    KLP (štvrtok „B“) – koncoročná pre triedu III.A

    Triedne aktívy (17,00) zasadnutie  Rady rodičov,  Rady školy (prerokovanie plánu výkonov na šk. rok 2025/26)

    10. – 12.6.24

    Študijné voľno pre III.A

    13.6.-14.6.24

    Praktická časť ZS (štvrtok - piatok „ A“)  triedy III.A

    17.6.24

    Teoretická časť ZS (pondelok„ B“)  triedy III.A

    18.6.24

    II. kolo - prijímacích skúšok do SŠ (denné štúdium – UO, ŠO) - utorok „B“

    21.6.24

    Vydávanie výučných listov pre žiakov III.A piatok „B“

    24.6.24

    KLP (pondelok „A“) – koncoročná pre triedy I.A, II.A, I.S, I.NS

    25.6.- 27.6.24

    Celoškolské výlety maximálne dvojdňové – týždeň „A“ I.A a I.NS

    28.6.24

    Vydávanie vysvedčení (piatok „A“) /koniec 2.polroka/ triedy   I.A, II.A, I.S, I.NS

    Júl - august

     

    1.7.-31.8.24

    Letné prázdniny.

    4.7.24

    Pedagogická rada (štvrtok) – slávnostná hodnotiaca

    od 21.8.24 ?

    Nástup PZ do školy po dovolenke

    od 21.8.24

    Prijímacie skúšky do III.EA na šk. rok 2024/2025

    26.-27.8.24

    Komisionálne skúšky  - doklasifikovanie/opravné skúšky

    28.8.24

    Pedagogická rada (streda)po doklasifikovaní