• Prijímacie konanie

    • denné štúdium

    • V školskom roku 2021/2022 otvárame podľa schváleného plánu výkonov tieto učebné odbory:

      

     6444 H čašník, servírka                    8 žiakov

     6445 H kuchár                                   16 žiakov

      

     Žiaci budú prijímaní na štúdium bez prijímacej skúšky.

      

     Podmienkou pre prijatie na trojročné  štúdium v jednotlivých učebných odboroch je:

     -         úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ ( získanie nižšieho stredného vzdelania)

     -         splnenie podmienok prijímacieho konania 

     -         uchádzač nesmie byť žiakom inej strednej školy

     Podanie prihlášky: Prihlášky na stredné školy podáva zákonný zástupca žiaka ZŠ riaditeľovi základnej školy, ktorú žiak navštevuje do 8.4.2021.  Základná škola odošle prihlášku na strednú školu do 16.4.2021.

     Uchádzač, ktorý nie je žiakom základnej školy, podáva prihlášku priamo na strednú školu.

      

     Kritériá prijímania - celé znenie TU.